3595_1548
3595_1548
kommunefakta
2017-11-20T08:05:00.000Z
no
Fræna kommune

Kommunefakta

Fræna - 1548 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

9 790 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 285 306
5-9 år 312 284
10-14 år 328 343
15-19 år 292 325
20-24 år 331 278
25-29 år 307 282
30-34 år 311 289
35-39 år 322 296
40-44 år 315 272
45-49 år 345 330
50-54 år 345 293
55-59 år 323 293
60-64 år 309 279
65-69 år 283 297
70-74 år 232 239
75-79 år 149 145
80-84 år 87 103
85-89 år 40 84
90-94 år 17 47
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 23 139 206 78 6 25 48 7 0 3
2017 22 132 212 72 10 28 59 4 0 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  113 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  60 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -29 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  42 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Fræna
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fræna
Jordbruk, skogbruk og fiske 240
Sekundærnæringer 1416
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1503
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 253
Undervisning 321
Helse- og sosialtjenester 1035
Personlig tjenesteyting 115

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 383000 519000 276000
2006 172000 395000 540000 278000
2007 193000 433000 582000 321000
2008 207000 468000 640000 335000
2009 213000 477000 641000 339000
2010 221000 489000 665000 343000
2011 230000 516000 694000 361000
2012 243000 552000 719000 380000
2013 255000 572000 737000 381000
2014 265000 589000 758000 393000
2015 271000 595000 775000 401000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fræna
Grunnskolenivå 2605
Videregående skole-nivå 3369
Universitets- og høgskolenivå kort 1299
Universitets- og høgskolenivå lang 247
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

987 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Fræna
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 34.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.1 4.7 7.8
2010K2 5.7 4.3 7.6
2010K3 6.5 4.9 8.5
2010K4 6.5 5 8.3
2011K1 6.8 5.4 8.7
2011K2 6.3 4.7 8.4
2011K3 5.8 4.6 7.4
2011K4 5.7 4.2 7.6
2012K1 5.8 3.9 8.2
2012K2 5.8 4.1 8.1
2012K3 6.1 4.6 8
2012K4 5.8 4.2 7.9
2013K1 6 4.6 7.8
2013K2 5.2 3.9 6.8
2013K3 5.9 4.7 7.4
2013K4 5.7 4 7.7
2014K1 5.7 4 7.9
2014K2 5.4 3.7 7.6
2014K3 5.2 3.9 7.1
2014K4 5.3 3.7 7.4
2015K1 5.9 4 8.4
2015K2 5.6 4 7.7
2015K3 5.7 4.5 7.2
2015K4 5.5 3.8 7.5
2016K1 5.7 4.3 7.4
2016K2 5.7 4.2 7.5
2016K3 5.8 4.5 7.6
2016K4 5.3 4.1 6.7
2017K1 5.5 4.5 6.7
2017K2 5.4 4.2 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 7.6 23.8 33.5 2 2.3 7.6 2.4
2008 6.9 9.4 23.5 33.6 2 2.1 7.3 2.4
2009 7.2 9.7 24 32.3 2.1 2.3 7 2.3
2010 6.8 9.6 23.8 33.1 2.3 2.5 7.5 1.9
2011 6.2 10.2 23.4 32.3 2.6 2.7 6.7 2.1
2012 6.5 10.5 23.5 35.5 2.7 2.9 5.5 2.1
2013 6.2 10.5 22.4 35.3 2.8 3.2 5.6 1.9
2014 6.1 10.7 22.7 35.2 2.4 3.4 5.7 2.3
2015 6.2 12.1 23 32.7 2.4 3.3 5.5 1.7
2016 6.3 10.8 23.2 33.2 3.3 3.2 5.7 1.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  62 678 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.