3595_1748
3595_1748
kommunefakta
2018-02-21T17:47:00.000Z
no
Fosnes kommune

Kommunefakta

Fosnes - 1748 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 623 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 15 11
5-9 år 13 11
10-14 år 16 10
15-19 år 17 24
20-24 år 18 14
25-29 år 20 11
30-34 år 9 14
35-39 år 19 11
40-44 år 11 19
45-49 år 19 20
50-54 år 26 23
55-59 år 21 24
60-64 år 23 25
65-69 år 33 24
70-74 år 27 11
75-79 år 14 21
80-84 år 6 18
85-89 år 10 9
90-94 år 4 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 0 16 12 0 0 3 0 0 0
2017 3 0 16 11 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fosnes (-2017)
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fosnes (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 48
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 52
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 74
Undervisning 27
Helse- og sosialtjenester 31
Personlig tjenesteyting 5

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 309000 477000 324000
2006 170000 313000 504000 263000
2007 172000 366000 565000 278000
2008 187000 381000 549000 305000
2009 180000 404000 578000 376000
2010 213000 442000 601000 299000
2011 223000 475000 583000 360000
2012 234000 501000 622000 296000
2013 243000 492000 627000 320000
2014 255000 497000 665000 326000
2015 262000 528000 702000 357000
2016 258000 528000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fosnes (-2017)
Grunnskolenivå 167
Videregående skole-nivå 259
Universitets- og høgskolenivå kort 92
Universitets- og høgskolenivå lang 13
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fosnes (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 16.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 5.4 3.7
2010K3 6.4 8.4 3.7
2010K4 6.4 6.3 6.4
2011K1 6.2 5.8 6.7
2011K2 7.9 5.8 10.6
2011K3 8.2 7.5 9.1
2011K4 9.8 9.9 9.7
2012K1 11.9 11.1 12.9
2012K2 7.2 5.7 9.2
2012K3 7.1 7.4 6.6
2012K4 7 8.1 5.6
2013K1 8 9.2 6.4
2013K2 6.7 7.6 5.5
2013K3 5.9 5.3 6.6
2013K4 5.1 3.5 7.1
2014K1 6.1 3.9 8.9
2014K2 7.6 4.5 11.1
2014K3 5.4 2.5 8.6
2014K4 5.7 3 8.9
2015K1 6.8 4.2 9.9
2015K2 6.2 4.8 8.1
2015K3 8.3 6.8 10.2
2015K4 7.4 6.7 8.3
2016K1 8.4 7 9.9
2016K2 4.6 4 5.3
2016K3 7 5.5 8.7
2016K4 7.1 5.9 8.6
2017K1 9.1 8.8 9.5
2017K2 7.3 8.2 6.4
2017K3 7 4.5 10.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.9 5.2 21.3 30.9 0.7 0.7 5.8 4.4
2008 12.3 4.8 21.1 30.7 0.5 1.1 3.8 4.6
2009 12.6 5.4 21.8 28 0.6 1.2 5.4 4.2
2010 13.9 5.5 19.4 29.2 0.8 1.1 5.1 4.1
2011 14.8 5.5 17.7 29.5 1.3 2.2 3.6 4.8
2012 14.7 6 17.9 32.7 1.2 2.3 4.5 3.3
2013 13.8 5.6 17.5 31.3 0.9 2.2 4.7 3.9
2014 13.9 6.3 16.5 32.3 0.7 2.8 4.8 2.9
2015 14.6 6.7 17.5 30.6 0.9 3 5.3 2.8
2016 12.7 5.9 16.6 31 2.2 3 6.2 3.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.