3595_1401
3595_1401
kommunefakta
2017-10-21T01:32:00.000Z
no
Flora kommune

Kommunefakta

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

12 052 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 332 313
5-9 år 435 401
10-14 år 372 414
15-19 år 489 395
20-24 år 462 371
25-29 år 386 351
30-34 år 377 347
35-39 år 364 349
40-44 år 393 375
45-49 år 445 402
50-54 år 463 390
55-59 år 396 362
60-64 år 378 374
65-69 år 307 289
70-74 år 243 233
75-79 år 136 160
80-84 år 111 127
85-89 år 57 100
90-94 år 19 55
95-99 år 9 13
100 år eller eldre 0 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 27 103 259 62 76 122 41 23 3 0
2017 28 110 271 55 85 114 40 26 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  122 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  91 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  47 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  11 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Flora
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Flora
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 1589
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2030
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 293
Undervisning 482
Helse- og sosialtjenester 1125
Personlig tjenesteyting 212

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 374000 523000 281000
2006 185000 410000 544000 295000
2007 202000 440000 592000 318000
2008 224000 484000 643000 346000
2009 228000 494000 663000 354000
2010 231000 511000 671000 359000
2011 244000 538000 708000 378000
2012 257000 568000 737000 382000
2013 267000 595000 778000 392000
2014 281000 622000 795000 397000
2015 284000 644000 805000 410000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Flora
Grunnskolenivå 2792
Videregående skole-nivå 3946
Universitets- og høgskolenivå kort 1972
Universitets- og høgskolenivå lang 458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 229 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Flora
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  300 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 8.8 20.7 25.1 4.7 2.5 3.4 4.2
2008 6.2 9.4 20.8 25.8 4.3 2.2 3.8 4.4
2009 5.1 9.9 20.7 27.2 4.5 2.1 3.5 4.1
2010 5.7 10.4 21.8 28 5.4 2.6 3.9 4.6
2011 5.6 10.3 21.2 28.2 5.2 2.6 3.8 4.3
2012 6.6 11 21.5 30.5 5.3 2.5 3.9 4.1
2013 5.8 10.8 20.8 29.9 6 2.4 4.2 3.9
2014 6 11.4 21.2 31 6.1 2.8 4.3 4
2015 5.7 10.7 21.6 29.1 6.4 2.9 4 3.9
2016 5.7 10.9 21.6 29.6 6.3 2.8 4.2 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  108 327 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.