3595_1246
3595_1246
kommunefakta
2018-02-21T17:42:00.000Z
no
Fjell kommune

Kommunefakta

Fjell - 1246 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 25 611 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 896 795
5-9 år 927 899
10-14 år 847 921
15-19 år 993 893
20-24 år 922 806
25-29 år 840 820
30-34 år 782 768
35-39 år 872 854
40-44 år 964 927
45-49 år 1005 1000
50-54 år 926 797
55-59 år 741 650
60-64 år 631 609
65-69 år 590 552
70-74 år 433 436
75-79 år 249 270
80-84 år 124 160
85-89 år 71 116
90-94 år 27 62
95-99 år 3 24
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 45 251 569 88 50 74 71 46 8 34
2017 49 233 563 84 66 67 73 55 9 34

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fjell
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fjell
Jordbruk, skogbruk og fiske 159
Sekundærnæringer 3372
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4662
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 733
Undervisning 868
Helse- og sosialtjenester 2157
Personlig tjenesteyting 475

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 417000 533000 283000
2006 195000 438000 562000 289000
2007 207000 476000 615000 316000
2008 224000 515000 663000 336000
2009 228000 525000 675000 342000
2010 232000 533000 696000 355000
2011 243000 561000 725000 371000
2012 258000 595000 764000 382000
2013 275000 624000 793000 405000
2014 285000 647000 821000 408000
2015 289000 661000 826000 419000
2016 294000 654000 823000 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fjell
Grunnskolenivå 5496
Videregående skole-nivå 8189
Universitets- og høgskolenivå kort 4016
Universitets- og høgskolenivå lang 1104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 90

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fjell
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.5 8.4
2010K3 7 5.3 9.4
2010K4 7.2 5.5 9.3
2011K1 7.5 5.6 10
2011K2 7 5.5 8.9
2011K3 7.1 5.5 9.2
2011K4 6.7 5.3 8.5
2012K1 7 5.5 9
2012K2 6.2 4.7 8.2
2012K3 6.6 5.1 8.6
2012K4 6.5 5 8.6
2013K1 6.8 5.2 9
2013K2 6 4.5 8.1
2013K3 6.1 4.7 8
2013K4 6 4.2 8.4
2014K1 6.1 4.2 8.8
2014K2 5.9 4.2 8.3
2014K3 6.2 4.5 8.5
2014K4 6.5 4.8 9
2015K1 6.5 4.6 8.9
2015K2 6.1 4.4 8.4
2015K3 6.3 4.7 8.3
2015K4 6 4.4 8.1
2016K1 6 4.3 8.2
2016K2 5.8 4.3 7.7
2016K3 6.4 5.3 7.9
2016K4 6.7 5.2 8.7
2017K1 7 5.5 8.9
2017K2 6.4 5.1 8
2017K3 6.8 5.6 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 18 34.4 21.6 3.2 1.5 0 3
2008 7.2 18.7 33.4 22.8 3.3 2 0 3.4
2009 6.8 17.6 32.7 21 3 2.1 0 3.1
2010 7 19 32.9 21.1 3.2 2.4 0 3.2
2011 6.5 18 33 22.1 3.4 2.3 0 3.1
2012 6.5 18.5 31.7 24.9 2.9 2.7 0 2.7
2013 6.6 18.3 30.4 24.4 2.9 2.8 0 2.8
2014 6.5 19 29.3 24.9 3.1 3 0 3.1
2015 6.4 18 29.6 25.2 3.7 3.4 0 3.1
2016 6.1 16.9 28.6 25.2 5.9 3.7 0 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.