3595_0227
3595_0227
kommunefakta
2018-02-19T19:16:00.000Z
no
Fet kommune

Kommunefakta

Fet - 0227 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 696 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 362 341
5-9 år 435 379
10-14 år 384 356
15-19 år 365 336
20-24 år 325 281
25-29 år 296 299
30-34 år 386 348
35-39 år 402 393
40-44 år 487 432
45-49 år 490 451
50-54 år 438 436
55-59 år 396 369
60-64 år 309 295
65-69 år 276 254
70-74 år 255 250
75-79 år 162 169
80-84 år 100 119
85-89 år 42 73
90-94 år 20 28
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 99 147 427 82 22 13 31 57 55 61
2017 105 167 455 79 23 11 32 55 72 67

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fet
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fet
Jordbruk, skogbruk og fiske 48
Sekundærnæringer 1063
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2673
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 463
Undervisning 366
Helse- og sosialtjenester 1074
Personlig tjenesteyting 234

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 416000 552000 301000
2006 194000 431000 579000 320000
2007 207000 470000 626000 337000
2008 228000 500000 670000 361000
2009 232000 509000 669000 361000
2010 235000 522000 689000 367000
2011 248000 550000 722000 383000
2012 256000 579000 748000 391000
2013 273000 599000 781000 412000
2014 285000 621000 801000 433000
2015 293000 636000 817000 438000
2016 299000 654000 830000 435000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fet
Grunnskolenivå 2624
Videregående skole-nivå 3670
Universitets- og høgskolenivå kort 1928
Universitets- og høgskolenivå lang 678
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fet
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 4 7.6
2010K3 6.3 4.4 8.5
2010K4 6.5 4.5 8.8
2011K1 6.4 5.1 7.9
2011K2 5.9 5 7.1
2011K3 5.9 5.4 6.6
2011K4 5.7 5.1 6.5
2012K1 5.7 4.7 6.9
2012K2 4.7 3.6 6.1
2012K3 4.8 3.8 6
2012K4 5.3 4 7
2013K1 5.7 4.2 7.5
2013K2 5.1 3.5 7
2013K3 5.3 3.9 7.1
2013K4 5.6 3.7 7.8
2014K1 5.8 3.9 8
2014K2 5.3 3.9 7.1
2014K3 5.5 4.3 6.9
2014K4 5.5 4.3 7.1
2015K1 5.7 4.3 7.4
2015K2 5 3.9 6.2
2015K3 5.4 4.2 6.8
2015K4 5.7 4.2 7.5
2016K1 5.5 3.9 7.4
2016K2 5.1 3.5 6.9
2016K3 5.6 4.1 7.5
2016K4 5.6 3.8 7.7
2017K1 5.6 4 7.5
2017K2 5.1 3.8 6.7
2017K3 5 3.7 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 11.2 27.5 28.5 2.7 1.8 6 2.3
2008 7.2 13.4 25.8 28 2.4 1.9 6.9 2.5
2009 7.2 15.1 26.6 25.9 2.4 2.4 5.7 2
2010 7.6 15 25.2 27.2 3 2.3 5.9 2
2011 7.6 14.9 24.4 27.2 3.1 2.6 6 2.1
2012 7.2 15.7 23.8 30.4 2.8 2.8 6.1 2
2013 7.1 15.4 23.2 30 2.9 2.6 5.4 1.9
2014 7.2 15.4 22.8 31.2 2.8 2.8 6 1.9
2015 7.2 15.2 22.7 28.4 2.9 3.2 6.3 2
2016 7.7 15.1 22.2 28 3.2 3.1 6.5 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.