3595_1265
3595_1265
kommunefakta
2017-09-25T18:53:00.000Z
no
Fedje kommune

Kommunefakta

Fedje - 1265 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

573 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 13 11
5-9 år 14 17
10-14 år 22 28
15-19 år 17 24
20-24 år 18 14
25-29 år 7 8
30-34 år 11 10
35-39 år 15 15
40-44 år 13 18
45-49 år 25 18
50-54 år 23 22
55-59 år 16 15
60-64 år 30 23
65-69 år 19 19
70-74 år 14 15
75-79 år 10 8
80-84 år 9 13
85-89 år 8 10
90-94 år 4 7
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -3 12 9
1998K4 -3 -7 -10
1999K4 -4 22 18
2000K4 1 6 7
2001K4 4 -6 -2
2002K4 -7 -6 -13
2003K4 -4 -9 -13
2004K4 -2 4 2
2005K4 -8 -15 -23
2006K4 1 -19 -18
2007K4 -5 -19 -24
2008K4 -5 6 0
2009K4 -5 3 -2
2010K4 3 -10 -7
2011K4 -8 -3 -11
2012K4 -10 3 -7
2013K4 -5 -3 -8
2014K4 -4 6 2
2015K4 -4 17 13
2016K4 0 11 11

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Fedje
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fedje
Jordbruk, skogbruk og fiske 8
Sekundærnæringer 39
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 86
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 17
Undervisning 33
Helse- og sosialtjenester 62
Personlig tjenesteyting 5

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 344000 506000
2006 168000 389000 544000
2007 189000 418000 581000
2008 208000 436000 624000
2009 199000 458000 659000 370000
2010 207000 483000 692000 409000
2011 231000 508000 719000 402000
2012 245000 561000 774000 411000
2013 242000 583000 784000 427000
2014 259000 590000 815000 462000
2015 253000 544000 806000 447000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fedje
Grunnskolenivå 160
Videregående skole-nivå 195
Universitets- og høgskolenivå kort 89
Universitets- og høgskolenivå lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

5 598 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Fedje
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 43
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  11 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.2 5.9 18.9 34.4 0.8 0.2 3 3.8
2008 13 5.8 21.2 37.1 0.8 0.2 3.6 4.1
2009 13.6 6.4 20.2 34.9 1 0.3 3.1 5.5
2010 13.6 4.7 19.9 34.4 0.7 0.4 3.4 5.3
2011 14 4.5 19.7 35.5 0.8 0.1 3.7 4.6
2012 13.9 5.3 20 37.1 0.4 0.2 3.2 4.5
2013 12.6 5.5 21.1 37.8 0.5 0.4 3.3 4.6
2014 13.6 6.5 20.7 39 1.5 0.3 3.9 4.6
2015 13.7 6.1 20.4 35 1.5 0.2 3.5 4.7
2016 14.2 6.6 19.5 34.3 2.7 0.4 3.1 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  15 141 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.