3595_1841
3595_1841
kommunefakta
2017-11-20T08:31:00.000Z
no
Fauske - Fuosko kommune

Kommunefakta

Fauske - Fuosko - 1841 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

9 792 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 237 187
5-9 år 242 265
10-14 år 279 269
15-19 år 369 309
20-24 år 308 282
25-29 år 296 267
30-34 år 288 243
35-39 år 281 251
40-44 år 298 320
45-49 år 374 328
50-54 år 343 330
55-59 år 344 324
60-64 år 321 353
65-69 år 313 305
70-74 år 278 275
75-79 år 174 191
80-84 år 99 122
85-89 år 64 113
90-94 år 16 45
95-99 år 1 21
100 år eller eldre 0 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 48 3 48 27 44 34 12 20 0 3
2017 52 0 49 26 63 34 14 20 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  89 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  103 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  140 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -7 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Fauske - Fuosko
Selveier 76.4
Andels- / aksjeeier 11
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fauske - Fuosko
Jordbruk, skogbruk og fiske 118
Sekundærnæringer 1089
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1516
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 355
Undervisning 456
Helse- og sosialtjenester 1057
Personlig tjenesteyting 134

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 367000 483000 265000
2006 178000 390000 506000 282000
2007 193000 420000 548000 304000
2008 208000 459000 598000 327000
2009 214000 466000 611000 345000
2010 221000 489000 635000 364000
2011 233000 509000 663000 365000
2012 242000 536000 692000 384000
2013 254000 561000 713000 385000
2014 264000 577000 745000 390000
2015 273000 596000 758000 398000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fauske - Fuosko
Grunnskolenivå 2612
Videregående skole-nivå 3382
Universitets- og høgskolenivå kort 1547
Universitets- og høgskolenivå lang 318
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 167 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Fauske - Fuosko
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.6 5.3 8.4
2010K2 6.7 5.5 8.2
2010K3 6.3 5.1 7.9
2010K4 6.5 5.1 8.3
2011K1 6.7 5.4 8.4
2011K2 6.6 5.5 7.9
2011K3 6.9 5.8 8.4
2011K4 6.5 5.3 7.9
2012K1 6.7 5.5 8
2012K2 6 4.6 7.8
2012K3 6.4 5.3 7.7
2012K4 6.8 5.9 8
2013K1 7.1 5.6 9
2013K2 6.6 4.6 9.1
2013K3 6.3 4.7 8.4
2013K4 6.9 5.4 8.8
2014K1 7.5 5.8 9.6
2014K2 6.4 4.6 8.6
2014K3 6.3 4.8 8.3
2014K4 6.8 5.3 8.8
2015K1 7.1 5.7 8.8
2015K2 6.1 4.6 7.9
2015K3 6.3 4.9 8
2015K4 6.3 4.6 8.4
2016K1 6.2 4.5 8.3
2016K2 5.9 4.1 7.9
2016K3 6.3 4.4 8.7
2016K4 6.2 4.7 8.1
2017K1 6.8 5.3 8.6
2017K2 6.4 5.2 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 7.5 21.6 31.8 4.1 2.8 2.9 3.4
2008 7.6 8.1 21.9 33.1 4.5 2.6 3 2.9
2009 7.4 8.8 21.3 32.1 5 2.7 2.6 4.2
2010 6.4 9.9 21.6 31.4 4.9 3.3 4.5 3.6
2011 6.6 10 21.2 32 4.5 3.3 4.4 3.8
2012 7.3 9.6 21.5 34.3 4.2 3.4 4.6 3.5
2013 6.8 9.2 20.4 32.5 4.2 2.9 4.8 3.3
2014 7.3 9 20.6 34 4.8 2.7 5 3.8
2015 7.2 8.7 20 31.5 4.9 2.6 3.9 4.6
2016 11.5 8.2 19.8 32.7 4.8 2.6 5.2 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  91 774 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.