3595_0937
3595_0937
kommunefakta
2018-02-18T01:53:00.000Z
no
Evje og Hornnes kommune

Kommunefakta

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 657 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 118 101
5-9 år 140 113
10-14 år 135 114
15-19 år 127 104
20-24 år 111 102
25-29 år 96 82
30-34 år 110 121
35-39 år 129 118
40-44 år 127 102
45-49 år 103 112
50-54 år 97 99
55-59 år 113 114
60-64 år 119 113
65-69 år 111 110
70-74 år 105 92
75-79 år 51 62
80-84 år 36 39
85-89 år 22 34
90-94 år 4 20
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 3 53 31 17 7 9 67 0 0
2017 13 3 53 28 27 8 9 65 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 360
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 542
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 79
Undervisning 187
Helse- og sosialtjenester 370
Personlig tjenesteyting 54

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 358000 460000 258000
2006 185000 377000 499000 281000
2007 203000 417000 531000 297000
2008 219000 458000 566000 312000
2009 216000 460000 582000 326000
2010 225000 472000 598000 347000
2011 236000 486000 624000 350000
2012 249000 510000 653000 358000
2013 256000 533000 680000 344000
2014 264000 565000 683000 366000
2015 272000 570000 694000 373000
2016 279000 587000 702000 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Grunnskolenivå 851
Videregående skole-nivå 1328
Universitets- og høgskolenivå kort 505
Universitets- og høgskolenivå lang 131
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.1 3.3 5.2
2010K3 4.6 3.8 5.7
2010K4 4.8 4.2 5.5
2011K1 5.8 5.1 6.6
2011K2 4.2 2.8 6.1
2011K3 4.4 3.9 5.2
2011K4 5.3 5 5.8
2012K1 4.6 4.2 5.2
2012K2 3.9 3.4 4.4
2012K3 4.5 4.3 4.8
2012K4 4.9 4 6.1
2013K1 5.1 4.5 5.9
2013K2 4.1 3 5.5
2013K3 4 3.6 4.6
2013K4 4.1 3.4 5
2014K1 4.9 4.2 5.9
2014K2 4.5 3.4 6
2014K3 5.1 4.4 6
2014K4 5.1 4.6 5.6
2015K1 5 3.9 6.3
2015K2 4.2 3.1 5.6
2015K3 4.8 3.4 6.5
2015K4 5 4 6.3
2016K1 5.4 4.5 6.4
2016K2 4.7 4.2 5.2
2016K3 4.9 4.3 5.7
2016K4 5.5 4.3 6.9
2017K1 5.8 4.8 7
2017K2 5.9 5.3 6.6
2017K3 6.3 6.1 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10 8.7 22.1 29.2 4.4 1.4 6 4.1
2008 10.8 9.8 21.1 28.7 3.3 1.2 7.4 3.7
2009 9.7 9.7 20.9 29 3.7 1.3 6.4 4.5
2010 9.4 10.1 21.6 28.1 5.2 1.6 5.9 4
2011 9.2 10.3 20.7 27.4 5.4 1.8 5.9 3.4
2012 9.1 9.7 20.4 30.8 4.9 2.2 5.9 4.2
2013 8.1 10.1 19.6 30.4 4.4 2.8 6.1 4.6
2014 6.8 10.8 18.9 31.2 4.7 2.7 6.5 3.7
2015 6.7 10.6 19.7 30.3 5.1 2.9 6 3.4
2016 6 10.2 21 29.1 5.7 2.7 6.3 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.