3595_1211
3595_1211
kommunefakta
2018-01-20T17:36:00.000Z
no
Etne kommune

Kommunefakta

Etne - 1211 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 108 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 127 130
5-9 år 147 126
10-14 år 138 134
15-19 år 135 128
20-24 år 123 106
25-29 år 129 98
30-34 år 132 119
35-39 år 145 125
40-44 år 144 117
45-49 år 165 132
50-54 år 130 117
55-59 år 125 126
60-64 år 142 120
65-69 år 121 104
70-74 år 92 89
75-79 år 64 76
80-84 år 54 53
85-89 år 27 39
90-94 år 12 29
95-99 år 4 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 82 152 36 0 37 0 0 0 0
2017 7 87 150 34 0 36 3 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Etne
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Etne
Jordbruk, skogbruk og fiske 147
Sekundærnæringer 680
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 568
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 76
Undervisning 158
Helse- og sosialtjenester 367
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 347000 495000 294000
2006 167000 365000 522000 277000
2007 185000 404000 580000 285000
2008 204000 439000 623000 330000
2009 212000 457000 622000 343000
2010 215000 475000 642000 316000
2011 231000 510000 673000 330000
2012 244000 532000 698000 341000
2013 247000 550000 731000 346000
2014 267000 587000 768000 350000
2015 268000 588000 776000 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Etne
Grunnskolenivå 846
Videregående skole-nivå 1582
Universitets- og høgskolenivå kort 622
Universitets- og høgskolenivå lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Etne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4 3.4 4.9
2010K3 4.3 3.7 5.2
2010K4 4.3 3.5 5.4
2011K1 4.7 3.6 6.3
2011K2 4.3 3.2 5.7
2011K3 4.8 3.8 6.2
2011K4 4.6 3.6 6.1
2012K1 5 3.6 7.1
2012K2 4 3.2 5.1
2012K3 4.1 3.8 4.6
2012K4 3.9 3.2 4.9
2013K1 4.8 3.6 6.4
2013K2 3.8 2.6 5.5
2013K3 3.6 2.6 5
2013K4 3.8 3 5
2014K1 4.3 3.4 5.7
2014K2 4.6 3.7 5.8
2014K3 4.9 4.2 5.8
2014K4 4.4 3.6 5.5
2015K1 4.4 3.5 5.5
2015K2 4.5 3.7 5.7
2015K3 5.6 4.8 6.7
2015K4 5 4 6.2
2016K1 4.8 4.2 5.5
2016K2 4.3 3.2 5.8
2016K3 5.2 4.2 6.5
2016K4 5 4 6.2
2017K1 4.8 3.5 6.3
2017K2 4.3 3.2 5.9
2017K3 4.9 3.8 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 9.8 25 33.8 2.2 1 4.2 2.3
2008 7.7 10.2 24 34.8 2.2 0.9 4.3 2.4
2009 7.7 10.3 22.5 33 2.8 0.9 5.1 3.3
2010 7.1 10.5 21.9 32.3 2.8 1 9.7 2.3
2011 8 11 23 34.2 2.5 0.9 5 2.4
2012 8.2 12 22.4 36.9 2 0.8 4 2.5
2013 7.8 12.6 21.5 35.4 2.4 0.8 2.5 2.9
2014 7.5 14 21.6 36.1 3 0.9 3.2 2.4
2015 8.9 13.2 21.7 32.4 3.4 1.5 1.9 3.1
2016 8.1 12.6 21 33.4 4.2 2 2.8 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.