3595_0229
3595_0229
kommunefakta
2018-02-18T02:03:00.000Z
no
Enebakk kommune

Kommunefakta

Enebakk - 0229 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 932 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 323 312
5-9 år 419 385
10-14 år 359 361
15-19 år 358 364
20-24 år 298 265
25-29 år 305 286
30-34 år 357 357
35-39 år 388 389
40-44 år 473 437
45-49 år 472 427
50-54 år 437 367
55-59 år 335 331
60-64 år 298 263
65-69 år 278 265
70-74 år 262 251
75-79 år 104 122
80-84 år 71 87
85-89 år 29 42
90-94 år 11 29
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 91 107 337 67 21 13 49 35 122 22
2017 98 101 397 58 24 3 54 36 114 22

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Enebakk
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Enebakk
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 1043
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 336
Undervisning 391
Helse- og sosialtjenester 1029
Personlig tjenesteyting 215

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 195000 425000 521000 283000
2006 201000 441000 541000 290000
2007 217000 482000 587000 322000
2008 229000 511000 635000 351000
2009 234000 511000 641000 354000
2010 242000 531000 658000 357000
2011 249000 553000 679000 360000
2012 262000 581000 700000 387000
2013 275000 610000 730000 394000
2014 283000 614000 746000 400000
2015 285000 630000 747000 403000
2016 294000 646000 774000 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Enebakk
Grunnskolenivå 2723
Videregående skole-nivå 3578
Universitets- og høgskolenivå kort 1597
Universitets- og høgskolenivå lang 413
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 58

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Enebakk
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 5.4 8.5
2010K3 7.1 5.9 8.7
2010K4 6.7 5.5 8.1
2011K1 6.8 5.4 8.4
2011K2 6.6 5.2 8.3
2011K3 6.4 4.7 8.7
2011K4 6.3 4.4 8.7
2012K1 6.3 4.8 8.2
2012K2 6.1 4.7 7.9
2012K3 6.2 4.9 7.7
2012K4 6.2 5 7.7
2013K1 6.7 5.4 8.3
2013K2 6.1 5 7.4
2013K3 6.4 5.4 7.6
2013K4 6.2 5 7.7
2014K1 6.3 5.1 7.7
2014K2 6.6 5.2 8.4
2014K3 6.6 5.3 8.2
2014K4 6.2 4.9 7.9
2015K1 6.6 5.2 8.2
2015K2 6.1 4.7 7.8
2015K3 6.6 4.9 8.6
2015K4 6.8 4.9 9.1
2016K1 6.6 4.9 8.6
2016K2 6.1 4.7 7.7
2016K3 6.3 5.3 7.6
2016K4 6.4 5 8.2
2017K1 6.6 4.9 8.6
2017K2 5.9 4.3 7.8
2017K3 6.1 4.8 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 11.8 27.9 26.2 2.9 4.5 4.5 2.5
2008 8.8 14.4 26.3 25.4 2.6 4.1 5 2.7
2009 7.9 15.8 24.3 25.2 3.2 3.6 5.2 2.5
2010 8.2 17.3 24.1 24.1 3.9 3.6 5 2.3
2011 7.7 16.9 25.1 24.8 3.6 3.6 4.2 2.5
2012 8.3 15.3 26 26.7 3.6 3.6 4.3 2.5
2013 8 15.2 25.6 25.6 3.7 3.8 4.8 2.3
2014 8 15.5 24.6 26.8 3.8 3.5 4.8 2.3
2015 8.1 14.3 24.6 25.2 3.8 4 4.7 2.2
2016 8.3 13.9 24.7 26.5 4.3 3.3 4.7 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.