3595_0420
3595_0420
kommunefakta
2018-02-19T19:17:00.000Z
no
Eidskog kommune

Kommunefakta

Eidskog - 0420 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 135 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 116 106
5-9 år 132 147
10-14 år 159 157
15-19 år 205 183
20-24 år 196 171
25-29 år 139 115
30-34 år 136 125
35-39 år 127 145
40-44 år 194 202
45-49 år 248 235
50-54 år 234 245
55-59 år 270 224
60-64 år 230 242
65-69 år 232 219
70-74 år 194 173
75-79 år 103 135
80-84 år 71 99
85-89 år 36 91
90-94 år 28 48
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 132 30 20 24 15 11 8 10 0 3
2017 138 33 24 23 11 11 9 11 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidskog
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 1
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 690
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 799
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 181
Undervisning 157
Helse- og sosialtjenester 661
Personlig tjenesteyting 77

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 318000 463000 255000
2006 161000 341000 476000 254000
2007 172000 365000 512000 270000
2008 188000 393000 550000 292000
2009 191000 401000 553000 298000
2010 199000 421000 566000 317000
2011 215000 452000 591000 326000
2012 218000 468000 616000 334000
2013 226000 489000 636000 334000
2014 235000 503000 666000 364000
2015 242000 517000 679000 357000
2016 248000 538000 701000 362000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidskog
Grunnskolenivå 2154
Videregående skole-nivå 2103
Universitets- og høgskolenivå kort 709
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eidskog
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 5.1 7.1
2010K3 7.4 6.6 8.4
2010K4 7.3 6.3 8.5
2011K1 7.7 6 9.9
2011K2 7.5 5.3 10.3
2011K3 7.4 6 9.4
2011K4 6.6 5.5 8
2012K1 5.7 4.5 7.2
2012K2 5.2 3.8 6.9
2012K3 6.3 5.4 7.3
2012K4 6.2 5.1 7.6
2013K1 6.5 6 7
2013K2 5.1 4 6.5
2013K3 5.3 4.7 6
2013K4 5.3 4.8 5.9
2014K1 6.2 5.4 7.1
2014K2 5.7 4.8 6.8
2014K3 5.7 5 6.6
2014K4 5.4 4.4 6.7
2015K1 6 5 7.2
2015K2 5.2 4.4 6.3
2015K3 5.3 4 6.8
2015K4 5.4 4.2 7
2016K1 5.7 4.4 7.2
2016K2 4.8 3.9 5.8
2016K3 5.5 4.4 6.7
2016K4 5.5 4.4 6.8
2017K1 5.8 4.6 7.1
2017K2 5.7 4.4 7.3
2017K3 5.8 5.1 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 6.2 24 38.5 4.6 1.6 3.1 2.1
2008 8 7.3 21.2 40.2 4.4 1.5 3.3 2.2
2009 8.4 6.8 19 37.6 4.6 1.7 3.1 1.9
2010 6.6 6.9 19.9 38 5.7 2 3.3 1.9
2011 6.7 7.4 19.3 38.5 6.4 2 3.1 1.7
2012 6.9 7.7 18.8 42 5.5 2.2 3.1 1.7
2013 6.5 7.5 17.3 41.9 4.9 2.2 3.2 1.8
2014 7 7.7 16.6 44.8 5.2 2.4 1.7 2.1
2015 8.1 7.5 16.2 41.4 5.4 2.5 3.3 2
2016 6.4 6.9 16 37 5.2 2.6 3.3 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.