3595_0125
3595_0125
kommunefakta
2018-01-23T22:52:00.000Z
no
Eidsberg kommune

Kommunefakta

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 377 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 285 283
5-9 år 343 316
10-14 år 362 325
15-19 år 395 355
20-24 år 372 302
25-29 år 340 327
30-34 år 342 305
35-39 år 361 347
40-44 år 410 377
45-49 år 448 462
50-54 år 419 362
55-59 år 381 357
60-64 år 321 373
65-69 år 301 325
70-74 år 301 320
75-79 år 160 180
80-84 år 113 142
85-89 år 67 117
90-94 år 30 55
95-99 år 6 17
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 86 137 404 38 20 44 32 192 51 11
2017 81 140 398 33 30 47 34 178 40 15

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Selveier 67.7
Andels- / aksjeeier 12.1
Leier 20.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 214
Sekundærnæringer 1305
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1888
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 236
Undervisning 410
Helse- og sosialtjenester 959
Personlig tjenesteyting 182

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 355000 487000 260000
2006 179000 364000 498000 275000
2007 192000 404000 540000 293000
2008 205000 440000 577000 319000
2009 208000 443000 572000 314000
2010 212000 457000 591000 325000
2011 222000 490000 620000 329000
2012 233000 506000 636000 339000
2013 244000 532000 642000 349000
2014 252000 547000 676000 371000
2015 257000 561000 691000 365000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Grunnskolenivå 3365
Videregående skole-nivå 3805
Universitets- og høgskolenivå kort 1555
Universitets- og høgskolenivå lang 351
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 73

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 4.5 7.1
2010K3 6.6 5.2 8.3
2010K4 7.2 5.8 9
2011K1 7.4 5.8 9.5
2011K2 6.2 4.9 7.8
2011K3 6.2 5.1 7.6
2011K4 5.9 4.7 7.3
2012K1 6.4 5.2 7.9
2012K2 5.9 4.9 7.2
2012K3 6.2 4.7 8.1
2012K4 6.6 5.5 8
2013K1 7 6 8.3
2013K2 5.7 4.4 7.5
2013K3 6.4 5.1 8.2
2013K4 6.4 4.9 8.3
2014K1 6.5 5.2 8.1
2014K2 6.5 5.2 8.2
2014K3 7.1 6 8.7
2014K4 6.8 5.1 8.9
2015K1 6.8 5.2 8.7
2015K2 5.8 4.5 7.6
2015K3 5.9 5 7.2
2015K4 6.3 5.4 7.4
2016K1 6.4 5.5 7.4
2016K2 6.5 5.3 8
2016K3 7.1 5.8 8.8
2016K4 6.2 5 7.9
2017K1 6.4 4.7 8.5
2017K2 5.9 4.4 7.7
2017K3 6.3 4.7 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 9.7 24.5 30.7 3.4 3.2 5 4.1
2008 7.6 9.8 23.4 32.7 3.5 3.3 4.9 3.7
2009 7.2 9.9 24.2 30.3 3.7 3.4 4.6 3.3
2010 7 10.4 24.1 31.9 3.8 3.8 4.6 3.4
2011 7.5 10.7 21.5 31.1 3.7 3.9 4.6 3.2
2012 7.5 11.3 22.5 35.2 3.8 4.4 4.6 3.4
2013 5.7 10.9 21.4 34.8 4.2 4.6 4.3 3.2
2014 5.3 10.8 21.7 34.7 5 5.2 4.5 3.4
2015 7.8 10.2 20.7 31.1 4.2 6.1 4.6 3.8
2016 7.2 10.5 20.7 31.8 4.5 7.6 5.3 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.