3595_1232
3595_1232
kommunefakta
2018-02-20T00:40:00.000Z
no
Eidfjord kommune

Kommunefakta

Eidfjord - 1232 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 938 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 18 21
5-9 år 27 22
10-14 år 29 19
15-19 år 20 28
20-24 år 32 28
25-29 år 36 23
30-34 år 20 20
35-39 år 19 26
40-44 år 24 29
45-49 år 30 43
50-54 år 46 33
55-59 år 33 32
60-64 år 36 38
65-69 år 31 13
70-74 år 26 28
75-79 år 13 20
80-84 år 12 18
85-89 år 2 11
90-94 år 4 5
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 4 16 12 3 0 10 3 0 0
2017 3 3 18 11 3 0 8 3 0 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 12
Sekundærnæringer 138
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 153
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 28
Undervisning 36
Helse- og sosialtjenester 121
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 179000 377000 515000 283000
2006 192000 378000 539000 273000
2007 207000 402000 576000 289000
2008 213000 462000 596000 316000
2009 227000 462000 613000 342000
2010 239000 487000 665000 372000
2011 245000 538000 672000 389000
2012 250000 558000 719000 360000
2013 258000 579000 735000 365000
2014 271000 636000 737000 376000
2015 277000 653000 791000 425000
2016 294000 657000 818000 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Grunnskolenivå 201
Videregående skole-nivå 360
Universitets- og høgskolenivå kort 164
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 5.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 27.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.9 6.1
2010K3 4.7 4.8 4.7
2010K4 4.9 3.9 6.2
2011K1 5.2 3.7 6.9
2011K2 6.2 3.9 9
2011K3 5.8 4.4 7.5
2011K4 5.9 3.6 9
2012K1 5.3 3.5 7.6
2012K2 4.9 2.5 7.9
2012K3 5.8 3.2 9
2012K4 4.5 3.1 6.2
2013K1 4.5 3.6 5.6
2013K2 3.4 1.8 5.2
2013K3 3.7 2.8 4.8
2013K4 5.9 5.3 6.6
2014K1 5.3 3.5 7.5
2014K2 5.3 3 8.3
2014K3 5.1 3.7 7
2014K4 5.7 3.7 8.3
2015K1 6.8 4 9.9
2015K2 6.7 4.5 9.4
2015K3 6.1 5 7.3
2015K4 4.8 4.8 4.7
2016K1 5.6 4.7 6.6
2016K2 6.4 4.5 8.5
2016K3 7.8 5.7 10.2
2016K4 6.1 4.5 7.7
2017K1 7.4 5.6 9.3
2017K2 5.5 5.5 5.4
2017K3 5.7 4.5 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.3 5.2 12.3 23.6 1.3 0.3 4 7.7
2008 12.9 7.2 12 23 0.6 0.2 4.6 7.7
2009 12.4 6.7 11.7 22.8 0.6 0.4 4.6 7.7
2010 12.6 6.1 13.7 23.9 0.7 0.4 5.5 7.8
2011 12.4 6.4 13.2 23.4 0.5 0.5 5.4 9.2
2012 12.8 6.7 13.9 25.4 0.7 0.6 5.5 7.2
2013 11.5 6.4 13.1 22.5 0.8 0.8 4.8 11
2014 11.8 7.3 13.6 26.1 1 0.6 5 7.9
2015 12.4 6.8 14.8 22.6 1.1 0.4 5.3 7
2016 12.7 6.9 13.9 22 0.9 0.4 4.8 7.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.