3595_0817
3595_0817
kommunefakta
2017-11-22T04:56:00.000Z
no
Drangedal kommune

Kommunefakta

Drangedal - 0817 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 117 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 96 97
5-9 år 126 111
10-14 år 134 119
15-19 år 148 135
20-24 år 131 105
25-29 år 89 103
30-34 år 104 104
35-39 år 112 99
40-44 år 130 148
45-49 år 161 153
50-54 år 156 137
55-59 år 144 129
60-64 år 154 146
65-69 år 123 130
70-74 år 121 112
75-79 år 63 78
80-84 år 47 49
85-89 år 35 50
90-94 år 21 32
95-99 år 5 10
100 år eller eldre 1 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 5 47 24 24 25 6 0 0 0
2017 5 6 49 25 25 26 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  32 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  44 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  25 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -22 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Drangedal
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Drangedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 584
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 472
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 98
Undervisning 106
Helse- og sosialtjenester 465
Personlig tjenesteyting 65

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 326000 456000 260000
2006 158000 342000 493000 262000
2007 173000 379000 521000 283000
2008 190000 409000 556000 304000
2009 197000 417000 564000 318000
2010 205000 438000 582000 334000
2011 219000 459000 617000 306000
2012 226000 477000 645000 333000
2013 234000 486000 674000 354000
2014 244000 512000 690000 344000
2015 249000 514000 709000 361000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Drangedal
Grunnskolenivå 1135
Videregående skole-nivå 1577
Universitets- og høgskolenivå kort 474
Universitets- og høgskolenivå lang 105
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 363 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Drangedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.6 5.3 6.1
2010K2 5.5 5.5 5.5
2010K3 5.9 6.3 5.3
2010K4 5.8 5.2 6.6
2011K1 5.9 4.7 7.6
2011K2 5.6 4.8 6.8
2011K3 5.1 4.6 5.8
2011K4 6.1 5.5 6.8
2012K1 6.2 5.5 7.3
2012K2 5.3 5 5.8
2012K3 6.2 6.1 6.3
2012K4 4.7 4 5.7
2013K1 6.3 6 6.8
2013K2 5.6 4.9 6.6
2013K3 5.7 4.9 6.9
2013K4 5.7 5.4 6.1
2014K1 6.5 6.1 7
2014K2 6.3 5.6 7.3
2014K3 6.5 6.5 6.5
2014K4 6 5.9 6.3
2015K1 5.9 5.1 6.9
2015K2 5.2 4 6.5
2015K3 5.8 4.8 7.1
2015K4 5.6 4.3 7.2
2016K1 5.9 4.7 7.3
2016K2 5.2 4.6 6
2016K3 5.4 5.3 5.5
2016K4 4.7 4.2 5.3
2017K1 6.5 5.2 8
2017K2 5.3 3.5 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 7.3 20.5 35.4 3.8 2.1 5.5 3.3
2008 9.7 8.4 20.6 36 4.1 2.3 3.9 3
2009 7.6 7.3 20.3 34.4 4.3 2.5 3.9 2.9
2010 8.6 7.2 20.5 33.3 4.5 2.3 6.7 3.1
2011 9.1 7.7 20.1 33.7 5 2.3 4.1 3.2
2012 8.5 8.3 19.9 36.9 4.7 2.4 3.6 3.1
2013 8.1 8 17 34.1 4.5 2.6 4.3 2.8
2014 8 9.1 19.1 34.4 4.5 2.5 4 3.9
2015 5.2 9.5 19.3 32.5 5.1 2.4 4.5 3.7
2016 6.2 9.7 20.3 32.3 5.8 3.9 4.7 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  108 679 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.