3595_0602
3595_0602
kommunefakta
2018-01-20T17:07:00.000Z
no
Drammen kommune

Kommunefakta

Drammen - 0602 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 68 759 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1955 1979
5-9 år 2070 2010
10-14 år 2061 1939
15-19 år 2067 1939
20-24 år 2094 2013
25-29 år 2466 2457
30-34 år 2565 2396
35-39 år 2436 2294
40-44 år 2575 2428
45-49 år 2540 2380
50-54 år 2258 2122
55-59 år 1903 2024
60-64 år 1773 1888
65-69 år 1670 1852
70-74 år 1500 1694
75-79 år 866 1151
80-84 år 566 872
85-89 år 348 605
90-94 år 143 332
95-99 år 19 94
100 år eller eldre 1 18

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 487 691 2037 293 292 856 263 1219 1061 467
2017 480 661 2117 292 369 874 256 1253 1059 464

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Drammen
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 20.9
Leier 21.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Drammen
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 5224
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14627
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1921
Undervisning 2086
Helse- og sosialtjenester 6793
Personlig tjenesteyting 1560

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 399000 511000 278000
2006 191000 417000 534000 289000
2007 208000 450000 578000 305000
2008 227000 483000 617000 326000
2009 230000 486000 627000 327000
2010 236000 503000 643000 333000
2011 246000 530000 664000 345000
2012 256000 554000 688000 356000
2013 266000 575000 709000 371000
2014 272000 594000 736000 381000
2015 279000 607000 751000 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Drammen
Grunnskolenivå 16133
Videregående skole-nivå 19500
Universitets- og høgskolenivå kort 13131
Universitets- og høgskolenivå lang 4810
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 464

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Drammen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.9 7.8
2010K3 6.9 5.6 8.6
2010K4 6.8 5.2 8.6
2011K1 6.7 5 8.8
2011K2 6.2 4.5 8.2
2011K3 6.1 4.6 7.9
2011K4 5.9 4.3 7.8
2012K1 6.1 4.6 7.9
2012K2 5.5 4 7.4
2012K3 5.9 4.5 7.7
2012K4 6.1 4.7 7.8
2013K1 6.6 5.1 8.5
2013K2 5.8 4.4 7.7
2013K3 5.9 4.5 7.7
2013K4 5.8 4.3 7.6
2014K1 6 4.2 8.1
2014K2 5.6 4 7.5
2014K3 5.8 4.5 7.5
2014K4 5.6 4.2 7.3
2015K1 5.8 4.3 7.4
2015K2 5.2 3.9 6.9
2015K3 5.3 4.1 6.8
2015K4 5.3 4 6.9
2016K1 5.6 4.2 7.1
2016K2 5.2 3.9 6.8
2016K3 5.5 4.3 6.9
2016K4 5.6 4.3 7.1
2017K1 5.9 4.3 7.7
2017K2 5.5 4 7.2
2017K3 5.6 4.3 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 14 17.2 29.9 5.7 2.8 5.2 3.9
2008 8.5 13.7 17.2 30.1 5.4 2.9 5.3 4.2
2009 4 13.8 19.3 30.4 5.1 2.9 5.5 4.5
2010 7.6 14.7 17.3 27.9 5.3 3.2 5.4 4.1
2011 6.3 11.2 17 27.6 5.6 3.4 5.5 4.2
2012 6 11.7 16.5 29.4 5.3 3.9 5.5 4.1
2013 5.7 11.3 16.5 29.7 5.6 3.8 5.5 3.9
2014 5.5 11.6 16.6 30 5.5 3.8 5.6 3.9
2015 5.8 11.9 16.9 28.9 5.5 3.9 5.9 3.9
2016 5.6 11.5 16.7 27.1 5.6 3.7 5.3 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.