3595_0602
3595_0602
kommunefakta
2017-09-25T04:32:00.000Z
no
Drammen kommune

Kommunefakta

Drammen - 0602 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

68 523 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1955 1979
5-9 år 2070 2010
10-14 år 2061 1939
15-19 år 2067 1939
20-24 år 2094 2013
25-29 år 2466 2457
30-34 år 2565 2396
35-39 år 2436 2294
40-44 år 2575 2428
45-49 år 2540 2380
50-54 år 2258 2122
55-59 år 1903 2024
60-64 år 1773 1888
65-69 år 1670 1852
70-74 år 1500 1694
75-79 år 866 1151
80-84 år 566 872
85-89 år 348 605
90-94 år 143 332
95-99 år 19 94
100 år eller eldre 1 18

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 0 567 567
1998K4 99 575 674
1999K4 76 415 491
2000K4 57 447 504
2001K4 116 422 538
2002K4 63 497 560
2003K4 116 131 247
2004K4 217 247 464
2005K4 130 470 611
2006K4 170 803 971
2007K4 159 1258 1415
2008K4 261 1007 1260
2009K4 258 907 1161
2010K4 213 794 1016
2011K4 214 807 1015
2012K4 221 652 876
2013K4 198 539 741
2014K4 242 552 802
2015K4 227 640 879
2016K4 219 248 468

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Drammen
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 20.9
Leier 21.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Drammen
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 5224
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14627
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1921
Undervisning 2086
Helse- og sosialtjenester 6793
Personlig tjenesteyting 1560

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 399000 511000 278000
2006 191000 417000 534000 289000
2007 208000 450000 578000 305000
2008 227000 483000 617000 326000
2009 230000 486000 627000 327000
2010 236000 503000 643000 333000
2011 246000 530000 664000 345000
2012 256000 554000 688000 356000
2013 266000 575000 709000 371000
2014 272000 594000 736000 381000
2015 279000 607000 751000 383000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Drammen
Grunnskolenivå 16133
Videregående skole-nivå 19500
Universitets- og høgskolenivå kort 13131
Universitets- og høgskolenivå lang 4810
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 464

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 538 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Drammen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 822 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 14 17.2 29.9 5.7 2.8 5.2 3.9
2008 8.5 13.7 17.2 30.1 5.4 2.9 5.3 4.2
2009 4 13.8 19.3 30.4 5.1 2.9 5.5 4.5
2010 7.6 14.7 17.3 27.9 5.3 3.2 5.4 4.1
2011 6.3 11.2 17 27.6 5.6 3.4 5.5 4.2
2012 6 11.7 16.5 29.4 5.3 3.9 5.5 4.1
2013 5.7 11.3 16.5 29.7 5.6 3.8 5.5 3.9
2014 5.5 11.6 16.6 30 5.5 3.8 5.6 3.9
2015 5.8 11.9 16.9 28.9 5.5 3.9 5.9 3.9
2016 5.6 11.5 16.7 27.1 5.6 3.7 5.3 4.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  80 952 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.