3595_1219
3595_1219
kommunefakta
2017-11-20T08:27:00.000Z
no
Bømlo kommune

Kommunefakta

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

11 892 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 369 345
5-9 år 432 415
10-14 år 437 398
15-19 år 478 423
20-24 år 426 327
25-29 år 347 342
30-34 år 379 331
35-39 år 377 349
40-44 år 387 385
45-49 år 426 382
50-54 år 375 352
55-59 år 359 304
60-64 år 354 334
65-69 år 342 327
70-74 år 269 225
75-79 år 139 145
80-84 år 92 118
85-89 år 59 113
90-94 år 22 85
95-99 år 7 27
100 år eller eldre 1 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 33 176 104 99 70 23 38 16 3 19
2017 33 181 110 89 72 21 41 9 3 18

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  136 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  84 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -23 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  22 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bømlo
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 9.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bømlo
Jordbruk, skogbruk og fiske 330
Sekundærnæringer 1922
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1397
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 170
Undervisning 473
Helse- og sosialtjenester 1071
Personlig tjenesteyting 157

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 369000 512000 280000
2006 183000 387000 545000 287000
2007 201000 422000 594000 304000
2008 213000 462000 635000 333000
2009 218000 475000 663000 347000
2010 227000 500000 691000 347000
2011 240000 527000 720000 361000
2012 245000 544000 748000 364000
2013 254000 559000 788000 385000
2014 268000 594000 800000 396000
2015 273000 594000 812000 394000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bømlo
Grunnskolenivå 2563
Videregående skole-nivå 4106
Universitets- og høgskolenivå kort 1802
Universitets- og høgskolenivå lang 307
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 556 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bømlo
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 35.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.6 4.5 7.2
2010K2 4.9 3.9 6.4
2010K3 5.2 4.2 6.8
2010K4 5.1 3.8 7
2011K1 5.1 4.1 6.7
2011K2 4.4 3.5 5.8
2011K3 4 3.8 4.3
2011K4 4.2 4.1 4.5
2012K1 4.4 3.6 5.7
2012K2 4.5 3.7 5.8
2012K3 4.8 3.9 6.3
2012K4 4.4 3.3 6.2
2013K1 4.8 3.8 6.2
2013K2 4.4 3.5 5.8
2013K3 4.7 3.8 6.1
2013K4 4.8 3.5 6.7
2014K1 5.2 4.2 6.9
2014K2 4.9 4.2 6.1
2014K3 4.8 4.1 5.8
2014K4 4.8 4 6
2015K1 4.8 4.1 5.9
2015K2 4.5 3.8 5.6
2015K3 4.8 4.4 5.4
2015K4 5.3 4.3 6.6
2016K1 5.1 4.2 6.4
2016K2 4.7 3.8 6
2016K3 5 4.4 6
2016K4 5.1 4.4 6
2017K1 5.1 4 6.5
2017K2 4.7 3.9 5.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 10.2 25.8 33.7 3.1 2.3 0.6 5.2
2008 6.1 12 25 34.6 3.3 2.3 0 5
2009 6.8 11.5 25.6 34.1 4 2.3 1 3.9
2010 6 12.4 25.9 33.5 4.6 1.8 2.4 3.7
2011 7 12.5 25 34.5 5.4 1.5 0.8 3.6
2012 5.7 12.6 25.2 36 4.1 2.5 0.5 3.5
2013 5.6 12.8 25.4 36.2 3.2 3.1 0 3.3
2014 5.8 13.2 25.4 36.9 3.3 3.1 0 3.2
2015 5.8 13.5 25.4 34.8 3.5 3.2 0 3.3
2016 5.6 12.2 25 34.6 4 3.5 1.7 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 140 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.