3595_1145
3595_1145
kommunefakta
2018-02-21T17:59:00.000Z
no
Bokn kommune

Kommunefakta

Bokn - 1145 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 855 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 20 19
5-9 år 31 21
10-14 år 36 31
15-19 år 33 26
20-24 år 25 26
25-29 år 24 26
30-34 år 23 17
35-39 år 16 22
40-44 år 27 35
45-49 år 37 33
50-54 år 29 21
55-59 år 34 27
60-64 år 21 20
65-69 år 25 23
70-74 år 26 24
75-79 år 9 12
80-84 år 13 12
85-89 år 6 17
90-94 år 4 4
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 30 8 6 0 0 0 0 0 3
2017 3 27 8 6 0 0 3 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bokn
Selveier 86.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bokn
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 119
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 115
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 18
Undervisning 26
Helse- og sosialtjenester 72
Personlig tjenesteyting 5

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 327000 526000 236000
2006 183000 334000 555000 232000
2007 213000 366000 613000 278000
2008 218000 394000 657000 291000
2009 222000 408000 674000 377000
2010 234000 471000 702000 324000
2011 230000 513000 712000 344000
2012 216000 505000 774000 357000
2013 247000 561000 803000 359000
2014 255000 538000 821000 398000
2015 276000 565000 860000 346000
2016 269000 585000 856000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bokn
Grunnskolenivå 194
Videregående skole-nivå 345
Universitets- og høgskolenivå kort 99
Universitets- og høgskolenivå lang 19
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bokn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 4.4 7.7
2010K3 6.1 4.1 9.1
2010K4 5.5 3.5 8.3
2011K1 5.2 2.7 8.7
2011K2 4.9 3.2 7.3
2011K3 3.8 3.1 4.7
2011K4 4.2 2.7 6.1
2012K1 3.6 2.5 5
2012K2 3.8 3.6 4
2012K3 3.8 3.8 3.8
2012K4 4 3 5.3
2013K1 3.2 2.8 3.8
2013K2 3.3 1.9 5.1
2013K3 4.5 2.2 7.5
2013K4 4.1 2.3 6.5
2014K1 4.7 2.9 7
2014K2 3.9 2.9 5.3
2014K3 4.2 4.8 3.4
2014K4 3.7 3.1 4.5
2015K1 6.2 4 9
2015K2 5 3.9 6.4
2015K3 5.2 4.1 6.7
2015K4 4.5 3 6.4
2016K1 4.1 2.6 5.9
2016K2 4.3 3.1 5.8
2016K3 4.5 3.9 5.4
2016K4 4.9 4.2 5.7
2017K1 4.1 2.7 5.9
2017K2 3.6 2.1 5.3
2017K3 2.8 2.1 3.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 6.7 25.2 24.3 1 0.5 2.8 3.4
2008 8.2 8.1 26 29.3 1 0.8 3.1 4.2
2009 9.4 8 23.8 25.7 0.8 0.2 4 4
2010 8 8.6 23.9 26.8 1.1 0.4 2.9 4.6
2011 8.3 9.1 23.8 25.5 1.2 0.5 3.1 5.2
2012 8.8 10.1 24.1 26.8 1.5 1.1 2.9 5
2013 10 9.1 24.6 30.1 1.3 1.3 2.4 4.3
2014 7.8 7.4 24.9 30.2 1.2 1.3 2 3.8
2015 7.4 7.6 23.4 30.2 1.3 1.6 1.8 4.1
2016 8.4 7.4 21.2 29.2 1.2 1.8 2.3 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.