3595_1804
3595_1804
kommunefakta
2017-11-20T08:21:00.000Z
no
Bodø kommune

Kommunefakta

Bodø - 1804 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

51 431 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1504 1459
5-9 år 1671 1516
10-14 år 1492 1483
15-19 år 1645 1555
20-24 år 1945 1834
25-29 år 1975 1831
30-34 år 1710 1630
35-39 år 1707 1655
40-44 år 1729 1695
45-49 år 1933 1837
50-54 år 1741 1735
55-59 år 1521 1538
60-64 år 1483 1479
65-69 år 1218 1277
70-74 år 997 1055
75-79 år 671 709
80-84 år 388 551
85-89 år 199 352
90-94 år 82 158
95-99 år 11 43
100 år eller eldre 0 8

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 251 238 483 175 260 407 153 242 59 8
2017 244 228 509 179 262 410 164 253 72 18

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  570 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  356 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  319 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  321 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bodø
Selveier 64.9
Andels- / aksjeeier 17.3
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bodø
Jordbruk, skogbruk og fiske 269
Sekundærnæringer 3590
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9775
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3226
Undervisning 2404
Helse- og sosialtjenester 6312
Personlig tjenesteyting 1014

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 409000 531000 285000
2006 205000 432000 559000 299000
2007 219000 460000 598000 318000
2008 234000 499000 643000 339000
2009 238000 506000 655000 344000
2010 246000 523000 672000 353000
2011 256000 551000 702000 365000
2012 267000 576000 733000 379000
2013 279000 588000 764000 396000
2014 287000 608000 783000 403000
2015 293000 622000 797000 412000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bodø
Grunnskolenivå 10544
Videregående skole-nivå 14980
Universitets- og høgskolenivå kort 10734
Universitets- og høgskolenivå lang 3784
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 184

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 778 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bodø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.4 3.9 7.2
2010K2 5.3 3.8 7
2010K3 5.9 4.4 7.7
2010K4 6.1 4.2 8.2
2011K1 6.4 4.4 8.6
2011K2 6 4.1 8.2
2011K3 6 4.6 7.7
2011K4 5.8 4.4 7.5
2012K1 6 4.4 7.8
2012K2 5.4 3.8 7.3
2012K3 5.6 4.1 7.5
2012K4 5.8 4 7.8
2013K1 5.9 4.3 7.9
2013K2 5.5 3.8 7.5
2013K3 5.8 4.1 7.9
2013K4 5.7 4 7.8
2014K1 5.9 4 8.2
2014K2 5.5 3.8 7.5
2014K3 5.7 4.1 7.6
2014K4 5.6 3.9 7.7
2015K1 5.7 3.9 7.7
2015K2 5.1 3.5 6.9
2015K3 5.6 4 7.4
2015K4 5.6 4.1 7.4
2016K1 5.7 4.1 7.4
2016K2 5.4 3.8 7.1
2016K3 5.9 4.4 7.6
2016K4 5.5 4.1 7.1
2017K1 5.6 3.9 7.5
2017K2 5.5 3.9 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 11.6 22.1 26.5 4.6 1.9 2.9 5.9
2008 7.7 12.5 21.7 28.5 5 2.1 3.1 5.2
2009 6.6 12.3 20.4 27.1 4.8 2 3.1 5.5
2010 7.9 12.3 19.9 26.4 5 2.2 4.8 5.1
2011 7.6 12.7 19.7 26.2 5.3 2.2 4.6 4.9
2012 7.6 12.5 19.1 29.1 5.5 2.3 4.5 4.6
2013 6.7 12.4 19.1 29.2 5.9 2.5 4.7 4.5
2014 6.5 12.5 18.8 30.1 5.9 2.1 5 4.6
2015 6.3 11.8 19.1 29.5 5.8 2.3 3.3 5.7
2016 6.9 11.2 18.6 28.4 5.4 2.8 4.6 5.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 156 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.