3595_0821
3595_0821
kommunefakta
2018-02-20T00:38:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 0821 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 453 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 190 169
5-9 år 208 167
10-14 år 192 176
15-19 år 188 184
20-24 år 339 227
25-29 år 279 261
30-34 år 195 178
35-39 år 196 208
40-44 år 179 197
45-49 år 199 203
50-54 år 165 161
55-59 år 175 200
60-64 år 163 162
65-69 år 159 152
70-74 år 158 152
75-79 år 61 108
80-84 år 62 75
85-89 år 40 75
90-94 år 20 27
95-99 år 5 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 21 65 70 21 36 40 4 23 16 5
2017 23 62 77 19 57 44 5 18 13 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Selveier 68.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 31

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 534
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 923
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 374
Helse- og sosialtjenester 616
Personlig tjenesteyting 157

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 371000 490000 262000
2006 151000 335000 457000 261000
2007 166000 436000 547000 292000
2008 182000 463000 593000 321000
2009 186000 460000 590000 334000
2010 191000 483000 615000 317000
2011 205000 524000 645000 327000
2012 211000 531000 672000 325000
2013 220000 504000 686000 317000
2014 228000 526000 716000 368000
2015 230000 546000 723000 375000
2016 240000 571000 734000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Grunnskolenivå 1302
Videregående skole-nivå 1908
Universitets- og høgskolenivå kort 1304
Universitets- og høgskolenivå lang 410
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.8 6.1
2010K3 5.5 5.1 6.1
2010K4 5.7 4.7 6.8
2011K1 6.1 4.9 7.5
2011K2 5.2 4.2 6.4
2011K3 5.5 4.6 6.6
2011K4 5.9 4.5 7.5
2012K1 6 4.6 7.7
2012K2 5.3 4.1 6.7
2012K3 5.3 4.7 5.9
2012K4 5.4 4.9 5.9
2013K1 6.4 5.5 7.5
2013K2 5.3 4.2 6.7
2013K3 5.8 4.8 7
2013K4 5.6 4.3 7.1
2014K1 6 4.5 7.6
2014K2 5.5 4 7.3
2014K3 5.9 4.4 7.6
2014K4 5.8 3.9 8
2015K1 6.2 4.1 8.6
2015K2 5.4 3.4 7.6
2015K3 5.9 4.1 8
2015K4 5.4 3.6 7.5
2016K1 5.8 4.3 7.5
2016K2 5.4 4.2 6.7
2016K3 5.4 5 5.9
2016K4 5.3 5.1 5.6
2017K1 5.7 4.9 6.6
2017K2 5 4.3 5.7
2017K3 5.6 4.5 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 9.7 18.7 30.5 5.1 2 5 4.7
2008 8 9.9 18.2 31.1 5.4 1.9 4.9 4.5
2009 7.5 10.6 18.7 32.3 6.7 2.3 4.7 4.5
2010 6.8 11.3 18.7 32 6.5 2.2 5.1 4.3
2011 6.6 10.9 18.7 34.1 5.6 2.1 5.1 4.1
2012 5.8 10.3 17.7 36.9 5.2 2.1 4.9 4
2013 6.1 10.3 16.9 34.7 4.9 2.2 5.5 4.3
2014 6.5 10.6 17.1 34.4 4.6 2.5 5.5 4.4
2015 6.5 10.8 17 33.1 4.7 3.4 5.6 4
2016 6.4 10.2 16.9 34.7 4.9 3.4 5.3 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.