3595_1627
3595_1627
kommunefakta
2018-02-20T00:46:00.000Z
no
Bjugn kommune

Kommunefakta

Bjugn - 1627 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 861 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 139 156
5-9 år 168 151
10-14 år 143 120
15-19 år 143 154
20-24 år 131 135
25-29 år 145 149
30-34 år 130 121
35-39 år 127 121
40-44 år 130 116
45-49 år 173 157
50-54 år 180 157
55-59 år 151 150
60-64 år 170 174
65-69 år 159 152
70-74 år 148 132
75-79 år 97 96
80-84 år 48 69
85-89 år 32 54
90-94 år 12 21
95-99 år 1 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 14 20 33 13 0 24 0 0 0
2017 11 11 25 41 16 0 27 3 4 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bjugn (-2017)
Selveier 86.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bjugn (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 166
Sekundærnæringer 567
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 558
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 201
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 465
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 339000 479000 265000
2006 163000 351000 501000 284000
2007 177000 377000 547000 306000
2008 193000 417000 585000 295000
2009 197000 430000 595000 309000
2010 202000 446000 611000 325000
2011 209000 480000 651000 354000
2012 222000 509000 667000 370000
2013 233000 524000 687000 366000
2014 240000 551000 710000 385000
2015 245000 553000 737000 382000
2016 259000 569000 734000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bjugn (-2017)
Grunnskolenivå 1286
Videregående skole-nivå 1697
Universitets- og høgskolenivå kort 658
Universitets- og høgskolenivå lang 111
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bjugn (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.8 5.9 10.3
2010K3 8.4 7.5 9.7
2010K4 7.8 6.5 9.4
2011K1 7.8 6.2 9.8
2011K2 8.1 6.5 10
2011K3 7.9 6.8 9.2
2011K4 7.7 6.6 9
2012K1 8.6 6.7 10.9
2012K2 7.3 5.3 10
2012K3 7.1 4.7 10.4
2012K4 7.5 5.3 10.4
2013K1 7.3 4.8 10.6
2013K2 7 4.8 9.7
2013K3 7.2 5 10.1
2013K4 6.8 4.8 9.4
2014K1 7.4 5.7 9.6
2014K2 6.3 4.2 9.1
2014K3 6.4 4.4 9.2
2014K4 6.8 4.4 10
2015K1 7.4 5 10.3
2015K2 7.4 5.3 10.1
2015K3 7.9 6.5 9.8
2015K4 7.4 5.9 9.3
2016K1 8.3 6.3 10.8
2016K2 8.3 5.9 11.4
2016K3 10.3 8.4 12.8
2016K4 9 7.1 11.3
2017K1 7.8 5.9 10.3
2017K2 7 5.5 8.9
2017K3 6.5 4.7 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 7 19.9 31.9 1 1.5 4.5 8.5
2008 8.6 8.3 19.7 33.4 1.5 1.9 4.7 5.5
2009 8.8 7.5 18.8 30.1 1.6 2.2 4.6 9.2
2010 8.2 7.4 18.3 30.1 1.3 1.9 7.1 8.7
2011 7.9 7.9 18.3 30.7 1.2 1.9 5.2 9.1
2012 8.2 8 17.5 32.6 1.2 2.1 6.7 8.2
2013 8.6 8.4 16.9 31.6 1.3 2.1 6.8 6.8
2014 6.7 9.1 15.9 32 1.3 2.4 8.2 8.4
2015 7.2 8.5 16.7 29.1 2.1 2.9 8 6.8
2016 7.7 9.8 15.8 28.2 2.5 3.3 8.5 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.