3595_0928
3595_0928
kommunefakta
2018-02-20T00:22:00.000Z
no
Birkenes kommune

Kommunefakta

Birkenes - 0928 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 168 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 162
5-9 år 225 203
10-14 år 183 164
15-19 år 190 170
20-24 år 182 178
25-29 år 165 143
30-34 år 172 170
35-39 år 176 170
40-44 år 173 177
45-49 år 192 173
50-54 år 162 150
55-59 år 136 133
60-64 år 143 124
65-69 år 131 122
70-74 år 111 118
75-79 år 81 71
80-84 år 31 42
85-89 år 19 28
90-94 år 3 23
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 13 73 90 30 4 17 6 3 5
2017 17 16 77 84 24 4 17 7 0 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Birkenes
Selveier 88.2
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Birkenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 84
Sekundærnæringer 773
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 710
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 191
Helse- og sosialtjenester 444
Personlig tjenesteyting 71

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 370000 462000 277000
2006 180000 384000 488000 291000
2007 198000 414000 529000 312000
2008 214000 445000 573000 336000
2009 217000 453000 573000 357000
2010 225000 463000 593000 364000
2011 238000 485000 621000 354000
2012 248000 504000 645000 354000
2013 259000 514000 667000 367000
2014 271000 530000 698000 383000
2015 263000 551000 699000 360000
2016 272000 576000 712000 363000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Birkenes
Grunnskolenivå 1147
Videregående skole-nivå 1766
Universitets- og høgskolenivå kort 763
Universitets- og høgskolenivå lang 172
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Birkenes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 4.7 6
2010K3 5.4 4.5 6.7
2010K4 4.8 3.6 6.5
2011K1 5.5 4.3 7.3
2011K2 5.5 4.5 7
2011K3 5.3 4.2 6.9
2011K4 5.5 4.1 7.5
2012K1 6.4 5.1 8.2
2012K2 5.5 4.2 7.3
2012K3 5.9 5 7.3
2012K4 6.2 4.5 8.6
2013K1 6.6 4.9 9.1
2013K2 5.5 4.1 7.5
2013K3 5.5 4.4 7.1
2013K4 5.1 4.5 6
2014K1 5.9 4.7 7.5
2014K2 5.5 3.8 7.9
2014K3 5.3 4 7.2
2014K4 5.4 3.8 7.8
2015K1 5.6 4.4 7.3
2015K2 5.7 4.3 7.6
2015K3 6.2 5 8
2015K4 5.9 4.6 7.7
2016K1 5.3 4 7.2
2016K2 5.3 4 7.2
2016K3 5.1 4.3 6.3
2016K4 5.1 3.7 7
2017K1 6 4.7 7.8
2017K2 5.4 4.1 7.2
2017K3 6 4.6 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 10.5 29.2 28.4 3.3 3.6 2.6 3.8
2008 7.9 12.1 28.7 27.1 2.9 2.9 5.1 3
2009 7.7 10.9 28.1 26.7 3.1 2.8 4.5 3
2010 7.7 15.4 28.1 25.9 3 2.6 4.3 3.2
2011 7.8 13.5 27.5 26.2 2.7 2.6 4.8 2.8
2012 7.5 14.9 26.5 26.3 2.5 2.2 4.7 3
2013 8.1 13.6 25.7 25.8 2.6 2 4.5 2.8
2014 9 13.8 25.3 25 2.7 2.5 4.5 2.4
2015 7.5 13.2 26 24.9 3.2 2.9 4.4 2.5
2016 7.8 13.2 25.7 25.8 4.3 2.9 4.3 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.