3595_1811
3595_1811
kommunefakta
2018-02-25T08:38:00.000Z
no
Bindal kommune

Kommunefakta

Bindal - 1811 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 486 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 38 28
5-9 år 46 32
10-14 år 48 41
15-19 år 45 40
20-24 år 50 41
25-29 år 39 30
30-34 år 27 29
35-39 år 34 31
40-44 år 29 33
45-49 år 53 44
50-54 år 52 35
55-59 år 52 63
60-64 år 61 57
65-69 år 69 65
70-74 år 56 43
75-79 år 31 45
80-84 år 23 22
85-89 år 14 25
90-94 år 3 5
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 5 13 5 0 0 0 3 0 0
2017 3 5 11 5 8 0 0 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bindal
Selveier 89.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 10.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bindal
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 98
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 137
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 187
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 144000 316000 452000 269000
2006 147000 323000 468000 290000
2007 157000 367000 526000 297000
2008 175000 395000 561000 319000
2009 183000 393000 574000 307000
2010 192000 417000 600000 279000
2011 203000 444000 625000 336000
2012 214000 447000 628000 346000
2013 217000 485000 679000 373000
2014 230000 505000 700000 338000
2015 241000 531000 704000 349000
2016 246000 538000 744000 342000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bindal
Grunnskolenivå 432
Videregående skole-nivå 549
Universitets- og høgskolenivå kort 198
Universitets- og høgskolenivå lang 26
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bindal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 15.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 6.2 5.3
2010K3 6.7 7.7 5.6
2010K4 7 6.9 7
2011K1 6.9 6.4 7.5
2011K2 7.3 5.6 9.5
2011K3 6.9 6.1 8.1
2011K4 6.8 5.7 8.2
2012K1 6.4 6.5 6.2
2012K2 5.9 5.7 6
2012K3 4.8 4.6 5
2012K4 5 4.1 6
2013K1 7 5.4 8.8
2013K2 6.1 4.4 8.1
2013K3 5.2 4.5 5.9
2013K4 5 4.8 5.2
2014K1 6.2 6.1 6.4
2014K2 7.1 6.9 7.4
2014K3 7.1 6.6 7.7
2014K4 6.5 5.5 7.7
2015K1 7.3 4.9 10.1
2015K2 5.7 5.5 6
2015K3 6.9 7 6.8
2015K4 6.1 5.5 6.7
2016K1 6.5 6.8 6.2
2016K2 4.8 4.3 5.4
2016K3 5.9 4.9 7
2016K4 6.9 6.3 7.5
2017K1 7 6.2 8
2017K2 6.1 5.4 6.8
2017K3 6.7 6.4 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 5.8 18.4 45.1 0.8 2.1 5.7 2.9
2008 9.4 5.8 18.1 46.6 1 2.2 3.7 2.7
2009 9.5 5.5 18.5 44.4 0.9 2.1 5.6 2.5
2010 10.4 5.9 17.9 43.5 1.2 2.7 5.5 2.3
2011 10.5 5.7 17.8 45 1 2.8 3.7 2.3
2012 9.9 6.6 17.3 48.3 1.2 2.2 5.3 2.2
2013 9.7 6.7 16.1 44.5 1.1 2.3 5.2 2.3
2014 10.5 7.2 16.1 44.4 1.1 2.2 5.4 2.3
2015 10.2 6.9 16 42 1.3 1.2 5.8 2.2
2016 11.2 7.4 15.4 41.3 2 1.7 5.9 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.