3595_1929
3595_1929
kommunefakta
2018-02-20T00:22:00.000Z
no
Berg kommune

Kommunefakta

Berg - 1929 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 896 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 24
5-9 år 20 21
10-14 år 27 15
15-19 år 25 22
20-24 år 25 30
25-29 år 40 30
30-34 år 41 25
35-39 år 22 21
40-44 år 25 21
45-49 år 33 24
50-54 år 29 40
55-59 år 33 22
60-64 år 37 35
65-69 år 25 27
70-74 år 28 22
75-79 år 25 19
80-84 år 9 19
85-89 år 5 13
90-94 år 2 7
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 55 4 3 43 16 0 0 0 0
2017 5 50 5 3 43 15 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Berg
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Berg
Jordbruk, skogbruk og fiske 31
Sekundærnæringer 145
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 87
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 22
Undervisning 34
Helse- og sosialtjenester 108
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 359000 556000 322000
2006 162000 399000 572000 350000
2007 169000 423000 616000 330000
2008 181000 433000 658000 334000
2009 192000 452000 684000 394000
2010 201000 471000 709000 364000
2011 210000 513000 714000 327000
2012 218000 536000 713000 375000
2013 228000 498000 716000 355000
2014 239000 528000 721000 337000
2015 251000 549000 738000 368000
2016 254000 584000 738000 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Berg
Grunnskolenivå 330
Videregående skole-nivå 291
Universitets- og høgskolenivå kort 119
Universitets- og høgskolenivå lang 11
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Berg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 48.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 9.8 8.8 11.3
2010K3 10.6 9.4 12.4
2010K4 6.8 5.2 8.9
2011K1 4.4 3.2 6
2011K2 3.6 2.3 5.4
2011K3 5.5 3.3 8.6
2011K4 6.1 4.4 8.3
2012K1 5.3 4.4 6.5
2012K2 7.3 6.4 8.5
2012K3 8.6 7.9 9.6
2012K4 7.7 6.1 10.1
2013K1 8.9 6.7 12.1
2013K2 7.7 4.7 11.8
2013K3 7.4 5.4 10.2
2013K4 6.3 5.8 7
2014K1 5.2 4.4 6.3
2014K2 4.6 3.5 5.9
2014K3 6.6 5.7 7.9
2014K4 8 7.8 8.2
2015K1 8 7.3 8.9
2015K2 7.1 4.9 9.8
2015K3 7.4 6.1 9
2015K4 7.6 6.1 9.5
2016K1 5.1 4.3 6.3
2016K2 5.2 3.6 7.2
2016K3 4.9 3.6 6.6
2016K4 6.6 5.3 8.2
2017K1 8.2 6.3 10.6
2017K2 6.2 5.2 7.3
2017K3 5.6 5.5 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11 4.5 21 32.2 0.9 1.2 6.3 1.9
2008 13.1 4.9 18.9 32.6 0.8 1.4 6.2 2.1
2009 13.6 4.9 17.5 30.6 1.5 1.5 6.6 5
2010 13.8 5.9 15.6 31.7 2.1 1.5 6.8 2.7
2011 12.7 6.7 12.6 30.5 7 2 6.2 2
2012 11.4 7.2 14.4 32.3 7.8 1.5 5.9 2.2
2013 11.7 7.6 15 31.5 6.5 1.7 5.6 2.6
2014 12.1 8.2 14.4 32.2 9.1 2.1 5.9 1.9
2015 12 7.3 12.4 26.2 8.7 2.3 6.1 1.7
2016 11.1 7 12.3 28.5 9.5 2.9 6.2 1.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.