3595_1244
3595_1244
kommunefakta
2018-02-18T01:45:00.000Z
no
Austevoll kommune

Kommunefakta

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 195 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 216 187
5-9 år 189 207
10-14 år 169 158
15-19 år 174 173
20-24 år 159 137
25-29 år 159 163
30-34 år 190 182
35-39 år 173 163
40-44 år 175 145
45-49 år 159 143
50-54 år 158 136
55-59 år 156 139
60-64 år 176 142
65-69 år 135 126
70-74 år 111 99
75-79 år 70 76
80-84 år 38 51
85-89 år 28 43
90-94 år 11 28
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 139 105 23 0 28 15 0 3 0
2017 11 137 106 22 0 31 13 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Austevoll
Selveier 88.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Austevoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 424
Sekundærnæringer 584
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 832
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 193
Helse- og sosialtjenester 423
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 397000 582000 328000
2006 184000 429000 617000 307000
2007 201000 470000 672000 321000
2008 215000 490000 723000 353000
2009 214000 503000 740000 383000
2010 221000 527000 762000 369000
2011 228000 554000 797000 400000
2012 238000 589000 831000 418000
2013 252000 611000 840000 423000
2014 264000 641000 875000 423000
2015 276000 641000 898000 390000
2016 282000 666000 907000 432000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Austevoll
Grunnskolenivå 1015
Videregående skole-nivå 1745
Universitets- og høgskolenivå kort 747
Universitets- og høgskolenivå lang 183
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Austevoll
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 3.6 7.4
2010K3 5.4 3.3 7.9
2010K4 5.1 3.6 6.9
2011K1 5.3 3.5 7.7
2011K2 4.6 2.9 6.8
2011K3 4.7 3.3 6.6
2011K4 4.6 3.3 6.2
2012K1 5.4 3.8 7.3
2012K2 5.2 3.6 7.2
2012K3 4.9 3.7 6.4
2012K4 4.6 3.4 6.3
2013K1 4.4 2.8 6.4
2013K2 5 4.1 6.2
2013K3 5.5 4.5 6.8
2013K4 4.9 3.7 6.5
2014K1 4.6 3.8 5.8
2014K2 4.6 3 6.7
2014K3 4.9 3 7.6
2014K4 4.4 3 6.4
2015K1 4.9 3.4 6.6
2015K2 4.1 2.8 5.8
2015K3 4.3 3.3 5.6
2015K4 4.1 2.7 5.8
2016K1 4.5 3 6.3
2016K2 4.1 2.9 5.6
2016K3 4.5 3.6 5.5
2016K4 4 3.3 4.8
2017K1 4.3 3 5.7
2017K2 4.2 3.3 5.2
2017K3 4.5 3.3 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 8.8 26.3 34 1.8 1.3 2 3.9
2008 6.7 10.3 25.5 35.6 1.8 1.2 1.4 1.8
2009 5.9 10.1 25.2 34.6 1.9 1.4 2.6 1.9
2010 5.6 11.2 24.5 33.1 1.8 1.5 4 3.2
2011 7.4 12.6 23.7 32.8 1.7 1.5 2 1.9
2012 7.8 13.1 22.7 31.4 1.5 1.3 2.1 2.2
2013 9.7 13.1 22.2 31.5 1.8 1.3 1.8 2.4
2014 8.6 13.1 23 31.4 1.8 1.3 1.7 2.8
2015 8.6 14 23.2 29.7 2.6 1.3 1.5 2.5
2016 10 14.3 23.2 30.4 2.4 1.4 3.2 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.