3595_1547
3595_1547
kommunefakta
2017-10-19T20:07:00.000Z
no
Aukra kommune

Kommunefakta

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

3 590 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 102 100
5-9 år 113 131
10-14 år 127 121
15-19 år 122 122
20-24 år 104 105
25-29 år 110 101
30-34 år 115 100
35-39 år 117 120
40-44 år 122 109
45-49 år 135 108
50-54 år 95 100
55-59 år 107 95
60-64 år 88 95
65-69 år 108 104
70-74 år 87 85
75-79 år 55 56
80-84 år 41 50
85-89 år 27 34
90-94 år 5 23
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 53 118 35 17 34 13 0 0 0
2017 3 55 120 31 21 35 16 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  33 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  27 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  23 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  19 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Aukra
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 1
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Aukra
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 476
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 481
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 105
Undervisning 123
Helse- og sosialtjenester 373
Personlig tjenesteyting 39

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 378000 520000 296000
2006 185000 395000 557000 325000
2007 209000 434000 599000 315000
2008 225000 464000 651000 355000
2009 221000 488000 653000 354000
2010 228000 503000 669000 368000
2011 243000 516000 690000 387000
2012 261000 534000 729000 386000
2013 270000 570000 766000 393000
2014 269000 590000 780000 425000
2015 281000 607000 796000 434000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Aukra
Grunnskolenivå 849
Videregående skole-nivå 1146
Universitets- og høgskolenivå kort 586
Universitets- og høgskolenivå lang 116
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 054 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Aukra
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  60 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

26,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 9.8 21.1 26.9 1 1.7 6.5 3.5
2008 7.6 10.9 20.4 25.8 0.9 2.1 4.3 2.7
2009 6.1 10.1 19.5 23.7 1.1 2.1 5.3 3.3
2010 6.8 10.6 21.2 26.6 1.3 1.9 5.8 3.7
2011 7.2 11.1 21.7 27.6 1.3 1.1 6.4 3.5
2012 7.5 11.5 21.9 29.7 1.4 1.2 4.9 3.3
2013 7.7 10.3 20.2 28.5 1.4 1 5 3.1
2014 7.1 10.5 21 29.2 1.3 0.9 4.7 3.2
2015 7.3 9.8 20.2 27.1 2.1 1.1 4.3 4.7
2016 7.7 10 20.2 26.5 4.4 2.8 4.5 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  99 031 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.