3595_1027
3595_1027
kommunefakta
2018-02-20T00:42:00.000Z
no
Audnedal kommune

Kommunefakta

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 790 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 61
5-9 år 62 65
10-14 år 64 65
15-19 år 62 74
20-24 år 50 51
25-29 år 56 48
30-34 år 55 50
35-39 år 53 56
40-44 år 59 50
45-49 år 71 65
50-54 år 60 50
55-59 år 53 44
60-64 år 48 50
65-69 år 42 39
70-74 år 42 35
75-79 år 30 28
80-84 år 19 21
85-89 år 6 13
90-94 år 6 12
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 21 37 20 19 0 6 0 0 0
2017 3 17 37 21 25 0 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Audnedal
Selveier 89.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 10.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Audnedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 45
Sekundærnæringer 273
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 199
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 46
Undervisning 77
Helse- og sosialtjenester 210
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 328000 477000 301000
2006 172000 345000 502000 289000
2007 187000 383000 562000 323000
2008 206000 415000 603000 352000
2009 205000 428000 612000 352000
2010 214000 445000 628000 318000
2011 233000 485000 665000 341000
2012 253000 512000 688000 375000
2013 253000 515000 711000 373000
2014 266000 532000 728000 358000
2015 259000 544000 734000 344000
2016 263000 538000 778000 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Audnedal
Grunnskolenivå 383
Videregående skole-nivå 653
Universitets- og høgskolenivå kort 261
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Audnedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.2 7.3
2010K3 5.8 4.4 8
2010K4 6.1 5.3 7.2
2011K1 6.9 6.2 7.8
2011K2 5.6 3.7 8.4
2011K3 6 4.8 7.8
2011K4 6.1 5.4 7.3
2012K1 5.5 4.9 6.5
2012K2 4.1 3.7 4.6
2012K3 6.1 5.7 6.7
2012K4 5.7 4.7 7.2
2013K1 6.6 4.9 9.2
2013K2 5.6 3.8 8.3
2013K3 5.6 4.7 7.1
2013K4 5.9 5.6 6.4
2014K1 6.7 6.3 7.2
2014K2 5.4 4.8 6.3
2014K3 6.2 5.8 6.8
2014K4 5.6 4.8 6.9
2015K1 5.8 4.9 7.1
2015K2 4.3 3 6
2015K3 4.6 3.4 6.1
2015K4 5 4 6.3
2016K1 6.4 5.4 7.7
2016K2 6.3 5.6 7.4
2016K3 6.2 5.8 6.9
2016K4 6.9 6.4 7.6
2017K1 7.6 7.5 7.8
2017K2 6.3 6 6.9
2017K3 6.7 5.9 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.8 8.4 24.6 33.3 0.8 1.2 2.8 2
2008 10.2 9.1 25 35 0.7 1 1.3 2
2009 8.4 9.2 24.4 32.1 1 1.5 1.8 3.5
2010 8.6 9.7 23.5 31.2 0.9 2 1.5 6.5
2011 8 9.6 24.9 30.6 0.8 1.6 1.5 4
2012 7.9 9.1 19.4 33.8 0.9 2 1.6 3.9
2013 7.6 9.2 18.9 32.5 1.3 1.9 1.6 4.2
2014 7.7 9.6 19.7 32.9 2.5 1.8 1.3 2.9
2015 8.6 10.4 20.5 28.7 3.6 1.7 1.5 2.9
2016 10.2 10.3 19.8 27.3 5 1.6 1.4 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.