3595_1247
3595_1247
kommunefakta
2017-10-21T01:08:00.000Z
no
Askøy kommune

Kommunefakta

Askøy - 1247 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

29 048 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1112 1050
5-9 år 1175 1141
10-14 år 1071 957
15-19 år 995 1010
20-24 år 809 736
25-29 år 849 884
30-34 år 1012 1040
35-39 år 1122 1056
40-44 år 1151 1084
45-49 år 1127 1001
50-54 år 899 769
55-59 år 730 703
60-64 år 736 704
65-69 år 716 679
70-74 år 520 514
75-79 år 291 337
80-84 år 193 240
85-89 år 100 149
90-94 år 32 88
95-99 år 10 25
100 år eller eldre 0 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 73 277 564 113 84 47 85 71 6 45
2017 75 305 594 110 97 51 84 75 6 45

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  397 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  179 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  219 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  140 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Askøy
Selveier 88
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Askøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 3258
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4863
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 972
Undervisning 1070
Helse- og sosialtjenester 3197
Personlig tjenesteyting 477

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 391000 509000 279000
2006 183000 425000 535000 289000
2007 202000 461000 573000 313000
2008 218000 494000 628000 337000
2009 226000 497000 636000 348000
2010 232000 510000 656000 352000
2011 242000 545000 687000 360000
2012 252000 578000 722000 379000
2013 266000 595000 750000 392000
2014 275000 616000 779000 399000
2015 282000 621000 797000 403000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Askøy
Grunnskolenivå 6028
Videregående skole-nivå 8873
Universitets- og høgskolenivå kort 4819
Universitets- og høgskolenivå lang 1342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 130

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 064 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Askøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  444 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 16.4 24.8 31.7 2.7 2.4 2.8 3.7
2008 6.8 16.9 23.4 32.1 2.4 2.5 2.6 2.8
2009 6.6 16.9 23.7 31.9 3 2.9 2.6 2.8
2010 5.9 17.5 24.7 30.1 2.9 3.1 2.8 2.7
2011 6 17.4 24.2 30.3 2.6 3.1 3.5 2.7
2012 6 18 23.1 32.1 2.7 3 3.4 2.6
2013 5.9 18.4 22.8 30.8 2.9 3.1 3.3 2.6
2014 5 18 23.6 31.3 2.5 3.1 3.3 2.3
2015 4.7 18 24.4 29.8 2.9 3.5 3 2.1
2016 5.2 16.8 24.9 29.8 3.5 4.1 3.3 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 836 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.