3595_1247
3595_1247
kommunefakta
2018-02-19T19:18:00.000Z
no
Askøy kommune

Kommunefakta

Askøy - 1247 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 29 095 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1112 1050
5-9 år 1175 1141
10-14 år 1071 957
15-19 år 995 1010
20-24 år 809 736
25-29 år 849 884
30-34 år 1012 1040
35-39 år 1122 1056
40-44 år 1151 1084
45-49 år 1127 1001
50-54 år 899 769
55-59 år 730 703
60-64 år 736 704
65-69 år 716 679
70-74 år 520 514
75-79 år 291 337
80-84 år 193 240
85-89 år 100 149
90-94 år 32 88
95-99 år 10 25
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 73 277 564 113 84 47 85 71 6 45
2017 75 305 594 110 97 51 84 75 6 45

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askøy
Selveier 88
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 3258
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4863
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 972
Undervisning 1070
Helse- og sosialtjenester 3197
Personlig tjenesteyting 477

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 391000 509000 279000
2006 183000 425000 535000 289000
2007 202000 461000 573000 313000
2008 218000 494000 628000 337000
2009 226000 497000 636000 348000
2010 232000 510000 656000 352000
2011 242000 545000 687000 360000
2012 252000 578000 722000 379000
2013 266000 595000 750000 392000
2014 275000 616000 779000 399000
2015 282000 621000 797000 403000
2016 287000 628000 805000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askøy
Grunnskolenivå 6028
Videregående skole-nivå 8873
Universitets- og høgskolenivå kort 4819
Universitets- og høgskolenivå lang 1342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 130

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Askøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 4.9 8.7
2010K3 7.1 5.5 9.4
2010K4 7.1 5.3 9.5
2011K1 7.2 5.1 9.9
2011K2 6.5 4.7 9
2011K3 6.5 4.9 8.7
2011K4 6.5 4.6 9
2012K1 6.8 4.9 9.4
2012K2 6.6 4.5 9.4
2012K3 7.2 5.3 9.7
2012K4 6.8 4.9 9.4
2013K1 7.2 5.3 9.5
2013K2 6.3 4.4 8.8
2013K3 6.4 4.8 8.5
2013K4 6.3 4.6 8.5
2014K1 6.3 4.6 8.4
2014K2 6.2 4.7 8.3
2014K3 6.5 4.9 8.7
2014K4 6.5 4.6 8.9
2015K1 6.6 4.9 8.8
2015K2 6.1 4.4 8.3
2015K3 6.1 4.8 7.8
2015K4 6.5 4.9 8.5
2016K1 6.6 5.1 8.6
2016K2 6.1 4.5 8
2016K3 6.9 5 9.3
2016K4 6.9 5.1 9
2017K1 7 5.1 9.3
2017K2 6.2 4.3 8.4
2017K3 6.4 4.7 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 16.4 24.8 31.7 2.7 2.4 2.8 3.7
2008 6.8 16.9 23.4 32.1 2.4 2.5 2.6 2.8
2009 6.6 16.9 23.7 31.9 3 2.9 2.6 2.8
2010 5.9 17.5 24.7 30.1 2.9 3.1 2.8 2.7
2011 6 17.4 24.2 30.3 2.6 3.1 3.5 2.7
2012 6 18 23.1 32.1 2.7 3 3.4 2.6
2013 5.9 18.4 22.8 30.8 2.9 3.1 3.3 2.6
2014 5 18 23.6 31.3 2.5 3.1 3.3 2.3
2015 4.7 18 24.4 29.8 2.9 3.5 3 2.1
2016 5.2 16.8 24.9 29.8 3.5 4.1 3.3 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.