3595_0124
3595_0124
kommunefakta
2018-02-20T00:32:00.000Z
no
Askim kommune

Kommunefakta

Askim - 0124 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 755 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 440 366
5-9 år 509 510
10-14 år 516 452
15-19 år 504 480
20-24 år 473 452
25-29 år 412 450
30-34 år 465 478
35-39 år 484 489
40-44 år 556 515
45-49 år 608 636
50-54 år 576 542
55-59 år 486 514
60-64 år 457 481
65-69 år 519 481
70-74 år 349 420
75-79 år 228 256
80-84 år 97 166
85-89 år 85 134
90-94 år 40 74
95-99 år 0 18
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 103 122 379 28 7 137 132 291 96 297
2017 107 123 399 36 16 131 140 312 96 288

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askim
Selveier 73.9
Andels- / aksjeeier 11.3
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askim
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 1437
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2966
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 419
Undervisning 519
Helse- og sosialtjenester 1325
Personlig tjenesteyting 280

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 374000 496000 275000
2006 181000 393000 512000 279000
2007 198000 428000 551000 299000
2008 215000 464000 592000 325000
2009 217000 462000 593000 332000
2010 223000 478000 611000 324000
2011 233000 504000 633000 339000
2012 244000 530000 655000 349000
2013 254000 553000 689000 352000
2014 264000 580000 696000 372000
2015 269000 592000 709000 368000
2016 274000 605000 725000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askim
Grunnskolenivå 4472
Videregående skole-nivå 5117
Universitets- og høgskolenivå kort 2180
Universitets- og høgskolenivå lang 544
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 104

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Askim
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 5.4 8.5
2010K3 7.6 6.7 8.9
2010K4 7 6 8.3
2011K1 7.4 6.2 9
2011K2 6.8 4.8 9.3
2011K3 6.7 5.1 8.8
2011K4 6.4 4.9 8.3
2012K1 6.4 5.3 7.9
2012K2 5.7 4.6 7.2
2012K3 6.2 4.9 7.9
2012K4 6.8 5.5 8.3
2013K1 6.5 5.1 8.4
2013K2 6 4.9 7.5
2013K3 6.2 5.5 7.3
2013K4 6.7 5.7 7.9
2014K1 6.9 5.8 8.2
2014K2 6.4 4.9 8.2
2014K3 6.4 4.9 8.4
2014K4 6.8 5.2 8.8
2015K1 6.8 5.1 8.8
2015K2 6.5 5.2 8
2015K3 6.4 5.2 7.8
2015K4 6.1 4.9 7.6
2016K1 6.2 5 7.7
2016K2 5.7 4.4 7.1
2016K3 6 5.2 6.9
2016K4 5.9 4.9 7.1
2017K1 6.4 4.9 8.2
2017K2 5.6 4.1 7.3
2017K3 6 4.7 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 10.2 24 30 4.2 2.7 5.5 3.8
2008 7.9 11.4 22.6 30.2 3.8 2.9 5.3 4.1
2009 9.2 12.1 21.2 29.1 3.8 3 5.2 3.8
2010 9.5 12.7 20.7 29.3 4.2 3.3 5.3 3.7
2011 8.2 13 20.7 28.9 5.4 3.3 5.1 3.7
2012 8.4 12.7 20 32.1 5.3 4 5.2 3.5
2013 7.6 12.4 20.2 32.1 4.4 4.3 4.8 3.4
2014 7.6 12.4 20.6 32.8 4.8 4.4 4.7 3.4
2015 9.6 11.6 20 30.3 4.7 4.2 4.4 3.3
2016 8.3 11.9 20.1 30.2 5.3 4.9 4.5 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.