3595_0220
3595_0220
kommunefakta
2017-10-18T00:14:00.000Z
no
Asker kommune

Kommunefakta

Asker - 0220 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

61 105 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1871 1810
5-9 år 2171 2064
10-14 år 2158 2079
15-19 år 2134 2098
20-24 år 1814 1688
25-29 år 1454 1541
30-34 år 1627 1699
35-39 år 2050 2035
40-44 år 2281 2252
45-49 år 2310 2346
50-54 år 2279 2354
55-59 år 2082 1884
60-64 år 1637 1621
65-69 år 1359 1340
70-74 år 1246 1317
75-79 år 783 930
80-84 år 476 730
85-89 år 359 462
90-94 år 124 233
95-99 år 21 53
100 år eller eldre 2 7

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 830 435 1874 357 213 542 334 310 453 202
2017 846 461 1870 343 230 562 346 307 486 208

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  589 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  346 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  434 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  199 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Asker
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Asker
Jordbruk, skogbruk og fiske 123
Sekundærnæringer 4037
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2055
Undervisning 2070
Helse- og sosialtjenester 5827
Personlig tjenesteyting 1396

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 204000 475000 636000 311000
2006 211000 495000 667000 330000
2007 229000 543000 721000 346000
2008 245000 576000 780000 374000
2009 248000 575000 786000 380000
2010 250000 600000 804000 391000
2011 261000 623000 842000 404000
2012 272000 657000 878000 417000
2013 282000 690000 914000 428000
2014 291000 711000 941000 440000
2015 297000 724000 962000 453000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Asker
Grunnskolenivå 8594
Videregående skole-nivå 14513
Universitets- og høgskolenivå kort 14666
Universitets- og høgskolenivå lang 8576
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 302

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 438 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Asker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  962 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

7,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.6 12.6 24.1 26.9 3.3 3 4.1 5.2
2008 5.7 13.6 23.6 28 3.3 3.1 4.2 5.4
2009 5.6 13.8 23.4 27.2 3.9 3.3 4.1 5.1
2010 5.4 14.1 23.4 27 4 3.7 3.8 5.1
2011 5.5 13.9 23.1 27.3 3.6 3.8 3.9 4.9
2012 5.9 13.7 22.5 28.9 3.3 3.5 3.9 4.8
2013 6 13.1 21.7 29.6 3.2 3.3 3.8 4.7
2014 5.7 14.1 22.3 32.4 3.8 3.6 4.1 4.8
2015 5.9 13.8 21.5 31.1 3.6 3.4 4.1 4.6
2016 5.3 13.3 20.9 31 3.9 3.6 4.8 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 291 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.