3595_0220
3595_0220
kommunefakta
2017-04-23T12:00:00.000Z
no
Asker kommune

Kommunefakta

Asker - 0220 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

60 781 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1871 1810
5-9 år 2171 2064
10-14 år 2158 2079
15-19 år 2134 2098
20-24 år 1814 1688
25-29 år 1454 1541
30-34 år 1627 1699
35-39 år 2050 2035
40-44 år 2281 2252
45-49 år 2310 2346
50-54 år 2279 2354
55-59 år 2082 1884
60-64 år 1637 1621
65-69 år 1359 1340
70-74 år 1246 1317
75-79 år 783 930
80-84 år 476 730
85-89 år 359 462
90-94 år 124 233
95-99 år 21 53
100 år eller eldre 2 7

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 370 1066 1436
1998K4 353 459 812
1999K4 387 483 870
2000K4 369 28 397
2001K4 296 15 311
2002K4 218 72 290
2003K4 293 56 349
2004K4 336 -139 197
2005K4 263 379 626
2006K4 306 426 726
2007K4 279 455 712
2008K4 213 631 834
2009K4 281 597 867
2010K4 247 419 661
2011K4 234 946 1163
2012K4 243 732 971
2013K4 249 662 920
2014K4 264 976 1233
2015K4 218 317 535
2016K4 243 434 675

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  962 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,9 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Asker
Grunnskolenivå 8573
Videregående skole-nivå 15794
Universitets- og høgskolenivå kort 14449
Universitets- og høgskolenivå lang 8226
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 300

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Asker
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 4045
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14170
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2010
Undervisning 2110
Helse- og sosialtjenester 5688
Personlig tjenesteyting 1436

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 204000 475000 636000 311000
2006 211000 495000 667000 330000
2007 229000 543000 721000 346000
2008 245000 576000 780000 374000
2009 248000 575000 786000 380000
2010 250000 600000 804000 391000
2011 261000 623000 842000 404000
2012 272000 657000 878000 417000
2013 282000 690000 914000 428000
2014 291000 711000 941000 440000
2015 297000 724000 962000 453000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

7,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.6 12.6 24.1 26.9 3.3 3 4.1 5.2
2008 5.7 13.6 23.6 28 3.3 3.1 4.2 5.4
2009 5.6 13.8 23.4 27.2 3.9 3.3 4.1 5.1
2010 5.4 14.1 23.4 27 4 3.7 3.8 5.1
2011 5.5 13.9 23.1 27.3 3.6 3.8 3.9 4.9
2012 5.9 13.7 22.5 28.9 3.3 3.5 3.9 4.8
2013 6 13.1 21.7 29.6 3.2 3.3 3.8 4.7
2014 5.7 14.1 22.3 32.4 3.8 3.6 4.1 4.8
2015 5.9 13.8 21.5 31.1 3.6 3.4 4.1 4.6
2016 5.3 13.4 21 31.1 3.9 3.6 4.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 432 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.