3595_0906
3595_0906
kommunefakta
2018-02-19T23:41:00.000Z
no
Arendal kommune

Kommunefakta

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 44 637 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1243 1184
5-9 år 1386 1404
10-14 år 1374 1277
15-19 år 1499 1380
20-24 år 1401 1211
25-29 år 1344 1326
30-34 år 1372 1290
35-39 år 1401 1376
40-44 år 1618 1548
45-49 år 1670 1582
50-54 år 1475 1523
55-59 år 1439 1477
60-64 år 1371 1513
65-69 år 1330 1234
70-74 år 1009 1088
75-79 år 606 727
80-84 år 400 513
85-89 år 211 383
90-94 år 84 222
95-99 år 20 59
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 197 371 915 231 140 178 148 248 15 189
2017 184 384 897 223 184 197 156 244 16 183

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Arendal
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 4.2
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Arendal
Jordbruk, skogbruk og fiske 192
Sekundærnæringer 3969
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6920
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1384
Undervisning 1685
Helse- og sosialtjenester 4850
Personlig tjenesteyting 713

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 382000 498000 272000
2006 185000 397000 527000 292000
2007 202000 433000 567000 303000
2008 219000 469000 613000 327000
2009 223000 477000 615000 329000
2010 229000 491000 634000 339000
2011 240000 517000 658000 348000
2012 248000 543000 684000 358000
2013 256000 567000 708000 365000
2014 264000 584000 728000 374000
2015 268000 596000 743000 378000
2016 273000 603000 759000 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Arendal
Grunnskolenivå 9839
Videregående skole-nivå 14124
Universitets- og høgskolenivå kort 8121
Universitets- og høgskolenivå lang 2635
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 226

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Arendal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 4.7 7.4
2010K3 6.8 5.8 8.1
2010K4 6.2 5.3 7.4
2011K1 6.5 5.3 8
2011K2 5.9 4.7 7.4
2011K3 6.2 5 7.6
2011K4 6 4.7 7.7
2012K1 6.2 4.6 8.2
2012K2 5.7 4.2 7.7
2012K3 6.4 4.9 8.3
2012K4 6 4.7 7.7
2013K1 6.6 5.1 8.4
2013K2 5.8 4.5 7.4
2013K3 6.3 5 7.9
2013K4 5.9 5 7
2014K1 6.4 5.3 7.8
2014K2 6 4.9 7.4
2014K3 6.3 5.2 7.8
2014K4 6 4.8 7.5
2015K1 6.4 5 8
2015K2 5.9 4.4 7.5
2015K3 6.4 4.9 8.1
2015K4 5.9 4.5 7.5
2016K1 6.1 4.7 7.6
2016K2 5.7 4.3 7.3
2016K3 6.3 5.1 7.6
2016K4 5.7 4.5 7.1
2017K1 6.1 4.6 7.8
2017K2 5.7 4.1 7.5
2017K3 6 4.7 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.1 9.7 21.9 31.4 5 2 5.9 3.6
2008 5 11 20.2 31.5 5 2 5.6 3.3
2009 5.6 11.3 20 29.8 5.1 2 5.5 3.6
2010 4.9 11.8 20.6 30.5 5.1 2 5.5 3.3
2011 5.5 12.1 20.7 29.8 5.4 1.9 5.1 3.5
2012 5.1 11.6 19.5 31.4 5.3 2 7.3 3
2013 5.1 11.8 19.2 32.5 5.6 2.2 7.2 3
2014 4.9 12 17.9 31.2 5.4 2.1 7.9 3
2015 5.2 12.3 18.9 29.9 5.9 2.3 8.2 3.5
2016 5.4 11.5 18.5 28.9 6.2 2.4 7.7 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.