3595_0118
3595_0118
kommunefakta
2018-02-20T00:41:00.000Z
no
Aremark kommune

Kommunefakta

Aremark - 0118 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 417 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 30 23
5-9 år 41 37
10-14 år 50 43
15-19 år 40 49
20-24 år 42 21
25-29 år 30 22
30-34 år 32 35
35-39 år 30 39
40-44 år 39 39
45-49 år 66 48
50-54 år 59 63
55-59 år 49 51
60-64 år 66 49
65-69 år 47 35
70-74 år 40 42
75-79 år 33 31
80-84 år 17 15
85-89 år 11 13
90-94 år 7 10
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 13 3 3 7 0 0 6 0 0 0
2017 12 0 4 7 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aremark
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aremark
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 176
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 175
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 51
Helse- og sosialtjenester 126
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 326000 483000 292000
2006 177000 363000 508000 309000
2007 195000 396000 556000 318000
2008 211000 430000 598000 289000
2009 210000 432000 593000 300000
2010 225000 448000 605000 315000
2011 230000 490000 636000 334000
2012 241000 502000 632000 334000
2013 250000 515000 653000 381000
2014 252000 545000 661000 324000
2015 252000 582000 690000 346000
2016 267000 574000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aremark
Grunnskolenivå 385
Videregående skole-nivå 522
Universitets- og høgskolenivå kort 179
Universitets- og høgskolenivå lang 32
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aremark
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3.9 5.5
2010K3 4.8 4.4 5.2
2010K4 5.2 4.5 6.2
2011K1 5.9 5 7.1
2011K2 5.3 4 6.9
2011K3 6.7 5.5 8.1
2011K4 5.8 4.7 7.1
2012K1 6 5.1 7.2
2012K2 6 4.3 8.1
2012K3 8 6 10.6
2012K4 9.4 7.4 12.2
2013K1 9.2 6.9 12.3
2013K2 5.6 4.2 7.4
2013K3 6.7 5.2 8.6
2013K4 6.4 3.9 9.8
2014K1 7.2 5.6 9.4
2014K2 6.3 5.1 8
2014K3 5.8 4.4 7.8
2014K4 6.4 4.7 8.9
2015K1 5.8 4.4 7.8
2015K2 5.3 4.5 6.3
2015K3 5.5 4 7.6
2015K4 5.4 4.6 6.6
2016K1 7.1 5.4 9.3
2016K2 6.9 5.3 9.1
2016K3 6.3 5.4 7.6
2016K4 6.8 6 7.8
2017K1 7.3 6.7 8.3
2017K2 6.2 5.6 7.1
2017K3 6.7 5.8 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 7.2 21.1 31.7 1.7 1.5 3.5 3.9
2008 11.6 7.2 20.5 34 2 1.6 3.9 3.6
2009 12.7 6.7 19.1 32.6 2 1.7 3.9 4.4
2010 10.9 7 20 35.4 2.7 1.7 4.4 4.5
2011 9.3 7 19.4 35.8 2.8 1.6 4 5
2012 10.2 7.6 19.7 38 2.3 1.6 4.6 4.7
2013 8.9 6.9 19 37.2 2.6 2.4 4.7 4.9
2014 8.9 6.8 18.7 38.6 2 3.2 3.8 5.4
2015 8.5 6.6 19.8 36.3 2.1 2.9 4.5 4.7
2016 8.3 6.8 20.8 35.1 3.5 2.7 4.8 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.