3595_0429
3595_0429
kommunefakta
2017-10-19T03:50:00.000Z
no
Åmot kommune

Kommunefakta

Åmot - 0429 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

4 434 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 111 101
5-9 år 110 114
10-14 år 139 124
15-19 år 154 130
20-24 år 226 157
25-29 år 195 143
30-34 år 141 119
35-39 år 91 96
40-44 år 139 145
45-49 år 179 141
50-54 år 154 137
55-59 år 152 133
60-64 år 124 139
65-69 år 144 144
70-74 år 113 115
75-79 år 73 81
80-84 år 50 67
85-89 år 28 54
90-94 år 16 27
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 23 60 22 27 18 15 8 3 3 4
2017 23 60 29 28 24 17 8 6 4 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  48 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  54 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  95 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -61 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Åmot
Selveier 72.2
Andels- / aksjeeier 1
Leier 26.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Åmot
Jordbruk, skogbruk og fiske 124
Sekundærnæringer 267
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 535
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 507
Undervisning 149
Helse- og sosialtjenester 436
Personlig tjenesteyting 61

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 348000 503000 278000
2006 164000 340000 515000 265000
2007 177000 376000 545000 266000
2008 194000 406000 588000 306000
2009 198000 419000 589000 322000
2010 205000 434000 604000 341000
2011 218000 472000 631000 355000
2012 229000 491000 639000 370000
2013 237000 495000 671000 395000
2014 247000 509000 696000 396000
2015 252000 522000 708000 393000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Åmot
Grunnskolenivå 1333
Videregående skole-nivå 1420
Universitets- og høgskolenivå kort 718
Universitets- og høgskolenivå lang 125
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 324 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Åmot
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  153 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.7 8.4 15.6 30.9 2.3 1.1 4.3 3.5
2008 11.5 8.2 15.7 30.9 2.7 1.4 4.2 3.7
2009 10.9 8.8 16.5 30.1 2.6 1.5 3.7 3.5
2010 10.2 8.5 16.3 30.4 3.4 1.5 3.4 3.2
2011 10.3 8.9 15.6 32.7 4 1.6 3.8 3.4
2012 10.1 9.5 15.7 34.6 2.2 3.1 3.5 3.2
2013 11.1 8.7 14.8 32.9 2.2 3.1 3.8 3.3
2014 10.3 9.7 15.3 34.1 2.3 3.5 3.6 3.2
2015 9.6 9.6 15.5 34.6 2.6 4.4 4.7 3.4
2016 9.5 8.6 15.8 34.6 2.8 5.5 4.3 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  88 286 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.