3595_1820
3595_1820
kommunefakta
2018-02-25T08:36:00.000Z
no
Alstahaug kommune

Kommunefakta

Alstahaug - 1820 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 450 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 190 194
5-9 år 213 204
10-14 år 242 192
15-19 år 260 240
20-24 år 239 240
25-29 år 244 227
30-34 år 237 211
35-39 år 185 201
40-44 år 195 218
45-49 år 268 289
50-54 år 267 250
55-59 år 233 241
60-64 år 260 250
65-69 år 236 248
70-74 år 209 197
75-79 år 126 136
80-84 år 69 98
85-89 år 43 45
90-94 år 18 27
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 38 102 30 119 39 40 20 0 0
2017 20 40 112 31 116 26 44 23 5 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 4.1
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alstahaug
Jordbruk, skogbruk og fiske 160
Sekundærnæringer 508
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1305
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 215
Undervisning 331
Helse- og sosialtjenester 979
Personlig tjenesteyting 97

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 365000 508000 283000
2006 181000 392000 527000 285000
2007 193000 422000 583000 297000
2008 207000 464000 627000 324000
2009 214000 470000 634000 339000
2010 222000 485000 653000 345000
2011 234000 522000 675000 356000
2012 244000 536000 708000 368000
2013 251000 560000 729000 381000
2014 255000 574000 753000 402000
2015 264000 589000 775000 408000
2016 269000 603000 784000 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Grunnskolenivå 1910
Videregående skole-nivå 2360
Universitets- og høgskolenivå kort 1292
Universitets- og høgskolenivå lang 356
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 43

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.7 6.9
2010K3 6.1 4.9 7.6
2010K4 6.1 4.8 7.6
2011K1 5.8 4.5 7.4
2011K2 5.9 4.4 7.7
2011K3 6.3 5.3 7.6
2011K4 6.7 5.5 8.1
2012K1 6.5 5.2 8
2012K2 5.9 4.4 7.6
2012K3 5.4 4.2 6.7
2012K4 5 3.6 6.6
2013K1 5.3 4.2 6.6
2013K2 5.5 4.7 6.4
2013K3 6.2 5.5 7.2
2013K4 5.6 5 6.3
2014K1 5.6 5 6.3
2014K2 5.3 4.1 6.6
2014K3 5.4 4.2 6.9
2014K4 5 3.8 6.4
2015K1 5.5 3.8 7.4
2015K2 5.1 3.9 6.5
2015K3 5.7 4.8 6.7
2015K4 6 4.6 7.5
2016K1 5.6 4.5 6.8
2016K2 5 3.7 6.4
2016K3 5.6 4.3 7
2016K4 5.6 4.1 7.1
2017K1 5.9 5 6.9
2017K2 5.8 4.9 6.8
2017K3 5.8 5 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 7.9 25.9 25.5 5.2 2.9 5.8 3.4
2008 9 8.5 25.9 27.2 5.1 2.6 3 3.4
2009 7.5 9.8 24.6 25.7 5.2 2.3 5.9 3.9
2010 8.1 9.5 23.9 25.2 5.6 2.3 5.4 3.9
2011 6.8 9.8 23.3 24.4 6.2 2.5 6.1 3.2
2012 8 8.9 22.4 25.7 5.8 3.9 6.2 3.1
2013 7.5 8.9 20.9 25.7 5 4.4 6.2 3
2014 7.6 10.3 20.3 29.2 5 4.2 3.6 3.3
2015 6.9 9.8 18.7 26.1 5.2 4.6 5.4 4.5
2016 6.4 9.5 19.7 26.8 5.4 4.9 5.7 5.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.