256504
256504
Ledigheten mest opp blant menn fra EU
statistikk
2016-05-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Ledigheten mest opp blant menn fra EU

Innvandrernes registrerte ledighet gikk opp fra 7,6 prosent i februar 2015 til 7,9 prosent i februar 2016. Økningen var sterkest blant menn fra EU. I resten av befolkningen steg ledigheten fra 2,2 til 2,4 prosent. For befolkningen som helhet var registrert ledighet 3,3 prosent i februar i år.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
1. kvartal 2016Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent1. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt90 9023,39 3700,3
 
Befolkningen eksklusive innvandrere157 3262,47 0340,2
 
Innvandrere i alt33 5767,92 3360,3
Norden1 6843,4460,1
Vest-Europa ellers2 0974,63030,6
EU-land i Øst-Europa12 72310,01 1060,5
Øst-Europa ellers2 6567,358-0,1
Nord-Amerika og Oseania2703,9470,6
Asia28 5108,05470,3
Afrika4 51412,1129-0,3
Sør-og Mellom-Amerika1 1228,31000,6
Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av februar 2016

Av de større innvandrergruppene var det de fra Vest-Europa utenom Norden og EU-landene i øst som hadde størst vekst i registrert ledighet fra februar 2015 til februar 2016. Ledigheten steg henholdsvis 0,6 og 0,5 prosentpoeng. Mange innvandrere med denne bakgrunnen arbeider i oljerelaterte næringer, og de har derfor blitt spesielt berørt av innskrenkninger i disse næringene det siste året. For øvrig hadde innvandrere fra Afrika og Øst-Europa utenom EU en svak nedgang i ledigheten denne perioden, på henholdsvis 0,3 og 0,1 prosentpoeng.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet

Selv om afrikanske innvandrere hadde en viss nedgang i den registrerte ledigheten, har denne gruppen likevel fortsatt høyest ledighet, på 12,1 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde i februar 2016 nest høyest ledighet med 10 prosent. Dernest kom innvandrere fra Latin-Amerika og Asia med ledighetsprosenter på rundt 8 og de fra Øst-Europa utenom EU på 7,3 prosent. Som vanlig lå de øvrige gruppene et godt stykke under innvandrersnittet: Vest-Europa (4,6 prosent), Nord-Amerika og Oseania (3,9 prosent) og Norden (3,4 prosent).

Hvem er inkludert i tallene?

Denne statistikken er basert på arbeidsledige registrert hos NAV. De arbeidsledige innvandrerne er personer som har fått oppholdstillatelse i Norge og dermed registrert som bosatte i Folkeregisteret. Det store antallet asylsøkere som ankom i løpet av høsten 2015, vil stort sett ikke ha fått behandlet sine søknader om opphold ennå, og vil derfor ikke kunne inngå i tallene. Vi finner riktignok en mindre gruppe på rundt 2 200 ikke-bosatte personer blant de registrerte arbeidsledige, men disse blir ikke regnet som innvandrere, og de har i hovedsak bakgrunn fra EØS-landene.

Over en tredel av de ledige er innvandrere

Totalt utgjorde arbeidsledige innvandrere i februar nærmere 33 600 personer. Dette tilsvarer 37 prosent av de registrerte ledige. Denne andelen var omtrent den samme som i februar 2015.

Flere ledige menn

Fra februar 2015 til februar 2016 gikk ledigheten blant mannlige innvandrere opp fra 7,8 til 8,4 prosent. Når det gjelder menn i resten av befolkningen, var det en økning fra 2,5 prosent til 3,0 prosent. For kvinner var den registrerte ledigheten uendret, både blant innvandrere og i resten av befolkningen. Andelene var henholdsvis 7,3 og 1,8 prosent. Kjønnsforskjellene kan i stor grad tilskrives innskrenkningene i de oljerelaterte næringene som er svært mannsdominerte.

Flere deltar på arbeidsmarkedstiltak

Fra februar 2015 til februar 2016 ble det 1 880 flere innvandrere på tiltak. Dette tilsvarer en oppgang på 33 prosent i denne deltakergruppen. Økningen i antall deltakere utenom innvandrergruppen var på 30 prosent. I alt 7 583 innvandrere deltok på arbeidsmarkedstiltak i 1. kvartal 2016, og disse utgjorde over 43 prosent av alle deltakerne totalt. Majoriteten av innvandrerdeltakerne kommer fra Asia, Afrika og EU-land i Øst-Europa.

Størst oppgang i Rogaland

Rogaland hadde den sterkeste økningen i registrert ledighet blant innvandrere på 3,8 prosentpoeng fra februar 2015 til februar 2016. Dette var også fylket med størst vekst i ledigheten totalt: 1,9 prosentpoeng. Den stigende ledigheten der må ses på bakgrunn av konjunkturnedgangen innenfor oljerelatert virksomhet. Andre fylker på Sør- og Vestlandet hadde også økning i ledigheten blant innvandrere, men på langt nær så sterk som i Rogaland. Ellers i landet var det en viss nedgang blant innvandrerne.

Rogaland og begge Agder-fylkene hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere i 1. kvartal 2016. Alle tre fylkene lå på rundt 11 prosent. Troms var fylket som hadde lavest ledighet blant innvandrere med 4,5 prosent. Ellers lå også Akershus og Finnmark et stykke under snittet med henholdsvis 6 og 6,3 prosent ledige innvandrere.

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Gruppen bestod i 1. kvartal 2016 av 1 200 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 4,7 prosent. Dette er omtrent det halve av ledighetsprosenten blant innvandrere i samme aldersgruppe, på 9,3 prosent. Samtidig er det 0,9 prosentpoeng over nivået i den øvrige befolkningen der 3,8 prosent i denne aldersgruppen var registrert ledige.

I aldersgruppen 15-29 år hadde norskfødte med innvandrerforeldre en marginal nedgang på 0,1 prosentpoeng i ledigheten siste år, mens innvandrere og befolkningen ellers hadde en oppgang på henholdsvis 0,5 og 0,3 prosentpoeng.