131341
131341
innrapportering
2013-08-05T09:43:00.000Z
no

Ikke aktiv

Vareundersøkelse for industrien

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk over vareomsetning og råvaretilgang for ulike næringer. Dette er nødvendig for Nasjonalregnskapet og er et krav ifølge EØS-avtalen. Statistikken danner grunnlag for planlegging og styring, både politisk og for næringslivet.

Mange som gir opplysninger til Statistisk sentralbyrå lurer på hvorfor deres svar er viktige når virksomheten er så liten. I mange bransjer er det slik at vi får et feil bilde dersom små enheter er utelatt. Foretak som er ute av drift eller har startet opp virksomheten i 2014 må også svare. Kryss av i riktig boks på skjemaets forside, fyll ut de poster som er relevante og send inn skjema. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikklovens § 2-4.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til foretak som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist. Plikten til å rapportere opplysninger faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen