300697
300697
innrapportering
2017-03-17T10:51:00.000Z
no

Pågår

Utenrikshandel med skip

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

For å kunne lage god statistikk om Norges utenrikshandel med varer trenger Statistisk sentralbyrå (SSB) informasjon om import/eksport av skip. Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og benyttes i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet i SSB.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringen skal bestå av et skjema. Se flere detaljer i dokumentet som heter skjemarettledning for import / eksport. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Hvem skal rapportere ?

Foretak som har fått brev fra SSB om at de er trukket ut til å delta i undersøkelsen "Utenrikshandel med skip" skal rapportere innen rapporteringsfristen. Dette gjelder foretak som eksporterte / importerte skip til/ fra utlandet.

Hvordan rapporteres:

Undersøkelsen benytter seg av Move –IT som rapporteringsløsning. For at dere skal rapportere informasjonen om skipet trygt og elektronisk via vårt filoverføringssystem MoveIT, må vi ha navn, telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i foretaket. Vi ber om at dette sendes per e-post til utenrikshandel@ssb.no, med spesifikasjon av hvilket foretak det gjelder. Hver oppgavegiver får sin unike brukeridentitet og passord som benyttes ved filoverføringen. Informasjon om MoveIT samt brukernavn og passord sendes så snart vi har fått tilbakemelding om riktig kontaktperson. Dersom foretaket allerede har fått sin unike brukeridentitet og passord tidligere, i forbindelse med inn- eller utførsel av et annet skip, trenger dere ikke å sende inn kontaktinfo. Denne kontaktpersonen vil i så fall bli informert om behovet for ny informasjon via e-post.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

 

Kontakt