218461
218461
innrapportering
2015-02-13T12:27:00.000Z
no

Pågår

Priser for IT-tjenester, kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å måle prisutvikling på tjenestene tilknyttet informasjonsteknologi.

Prisindeks for it-tjenester ble første gang publisert 1. november 2007 på hjemmesiden til SSB, www.ssb.no/tpiikt/. Statistikken er et pålegg som følger av EØS-avtalen og er hjemlet i EUs rådsforordning om korttidsstatistikk. I tillegg er prisindeksen nødvendig for utarbeidelse av Nasjonalregnskapet.

Prisindeksen vil også være et viktig grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om gjennomsnittlige fakturerte timepriser på it-tjenester og antall ansatte som foretaket har innen ulike stillingstyper og kompetansenivå.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter Statistikkloven § 2-4.

Send opplysningene over Internett

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Opplysningsplikt

SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen