117318
117318
innrapportering
2013-06-04T14:20:00.000Z
no

Pågår

Utenrikshandel med tjenester

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å hente inn data til analyse av norske foretaks økonomiske forbindelser med utlandet. Slik informasjon om norske foretaks økonomiske samkvem med utlandet er av sentral betydning for Norges utenriksregnskap, og for å kunne møte nasjonale og internasjonale rapporteringsforpliktelser til institusjoner som Norges Bank, Eurostat, IMF, OECD og FN.

Undersøkelsen gjennomføres som kvartalsvise undersøkelser ved at et representativt utvalg av de største foretakene inngår som et "fast utvalg",mens et utvalg av mindre og mellomstore foretak inngår i det vi kaller det "tilfeldige utvalget". Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, eller utfylling av skjemaet, ta kontakt med oss på telefon: 62 88 56 32, eller send e-post til tjenestehandel@ssb.no

 

Endringer i rapporteringen

Til og med siste rapport for 2016 foregikk rapporteringen via Statistisk sentralbyrås egen rapporteringskanal (Idun). Fra og med rapporten for perioden 01.01 - 31.03.17 (1kv17) skal rapporteringen foregå via Altinn (se følgeskriv UHT 4kv16 i høyremargen). Dette vil bety at foretakene (rapportørene) får tilgang til skjemaet - Utenrikshandel med tjenester (RA-0692) - via sin meldingboks i Altinn sammen med øvrige rapporteringsplikter til det offentlige.

Data kan også rapporteres på vedlegg via Altinn. De som ønsker dette må ta kontakt på svartjenesten tjenestehandel@ssb.no

Merk at man må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. Riktig rolle for denne undersøkelsen finner du på https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statistisk-sentralbyra/Utenrikshandel-med-tjenester/ Dersom det skulle oppstå problemer, se "hjelp" på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på tlf 75 00 60 00.

 

Rapporteringen er lagt om til å være basert på kvartalstall (tall for det enkelte kvartal; 1. januar – 31. mars (1. kvartal), 1. april – 30. juni (2. kvartal), 1. juli – 30. september (3. kvartal) og 1. oktober – 31. desember (4. kvartal)). Adgangen til å unnlate å spesifisere tjenestehandelen på land i rapportene for 1., 2. og 3. kvartal vil dermed opphøre. Likeledes skal konsernintern tjenestehandel (for enheter som har morselskap, datterselskap etc. i utlandet) oppgis for hvert kvartal.

 

Data fra fjorårets 4. kvartalsrapport (fratrukket fjorårets 3. kvartalsrapport) og tidligere rapporter dette år (tjenestetype – land – beløp) vil vises i skjema.

Dette vil forhåpentligvis medvirke til at det skal bli enklere å rapportere.

 

På grunn av krav fra Finansdepartementet om hurtigere publisering av tall må vi redusere svartiden for denne undersøkelsen fra 30 til 25 dager etter utløpet av hvert kvartal.

 

Rapporteringskalender for 2017

rappfrister 2017

Kontakt

 • E-post
  tjenestehandel@ssb.no
  Telefon
  +47 62 88 56 32
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Resultater fra rapporteringen