129700
129700
innrapportering
2013-07-22T10:56:00.000Z
no

Pågår

Timepris på reparasjon og vedlikehold av skip ved norske verft

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kostnadsutviklingen i næringen. En viktig kostnadskomponent for sjøtransportnæringen er reparasjon og vedlikehold av skip. Prisdata fra reparasjons- og vedlikeholdskontrakter vil sammen med annen informasjon være grunnlag for å utarbeide kostnadsindeks for innenriks sjøfart. Indeksen er et nyttig verktøy for bransjen og for kjøpere av tjenester i næringen.

Hva skal rapporteres?

SSB ber om opplysninger for siste reparasjons- eller vedlikeholdskontrakt med eventuelt avtalt eller kontraktsfestet timepris for den arbeidskraften som er mest benyttet.

Hvordan foregår rapporteringen? 

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn.

Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Oppgaveplikt 

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Meld fra om Endring

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på http://www.brreg.no/

Se informasjon på baksiden av brevet om hjemmel for å pålegge opplysningsplikt og retten til å klage på vedtaket.

Svarfrist

Svarfristen er oppgitt i det tilsendte brevet.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen