254733
254733
innrapportering
2016-02-03T08:14:00.000Z
no

Ikke aktiv

Tilgang, salg og eget forbruk av biogass

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med statistikken er å fremskaffe opplysninger om innenlands forbruk av biogass. Tallene inngår i energiregnskapet og energibalansen. Det er opplysningsplikt på undersøkelsen. Mer informasjon om hjemmelsgrunnlag og klageadgang, samt rettledning til skjema, finnes på de neste sidene.

Hva skal rapporteres?

I skjemaet spør vi om tilgang på biogass i form av egen produksjon og innkjøpt biogass. For anvendelse av biogass spør vi om eksport, eget bruk, bruk i kraft- og fjernvarmeverk, salg til videreforhandlere (engros) og salg til sluttbrukere fordelt på kjøpergrupper. Andel av salget som går til transportvirksomhet skal også angis. Det skal kun rapporteres nasjonale tall, ikke per fylke eller kommune. Det skal derfor bare sendes inn ett skjema. Kun mengde skal rapporteres, ikke verdi eller pris. Annen gass enn biogass som eventuelt blandes inn i biogassen (f.eks. naturgass) skal ikke inkluderes i skjema, det er et eget skjema for det. Tallene skal rapporteres både i standard kubikkmeter (Sm3) og MWh. Grunnen til det er at biogass kan ha veldig forskjellig energiinnhold ettersom hvor høyt metaninnholdet er (oppgradert biogass har høyere metaninnhold).

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Spørsmålene som skal rapporteres ligger under «Skjemaer» til høyre på siden.

Hvem skal rapportere?

Virksomheter og foretak som har fått brev fra SSB om at de skal delta i undersøkelsen for «Tilgang, salg og eget forbruk av biogass» skal rapportere innen rapporteringsfristen.

Hvordan vil rapporteringen foregå?

SSB følger regjeringens oppfordring om digitalt førstevalg og det er ikke tilgjengelig papirskjema for denne undersøkelsen. Skjema som skal brukes ligger under «Skjemaer» til høyre på siden. Skjema fylles ut og lagres lokalt. Ferdig utfylt skjema sendes så på en sikker måte til SSB ved hjelp av MOVEit ved å logge på https://fx.ssb.no/ med brukernavn og passord som SSB har sendt med posten. Kontakt SSB dersom ikke brukernavn og passord er mottatt.

Oppgavegivere som ikke har mulighet for å rapportere elektronisk, må ta kontakt med SSB for eventuelt å rapportere over telefon.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54§ 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Man kan klage på vedtaket om opplysningsplikt etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette gjelder også senere vedtak om avvisning av klage. Nærmere informasjon om klagerett er gitt i vedtaksbrevet om opplysningsplikt.

 

Kontakt

 • E-post
  gass@ssb.no
  Telefon
  40 90 23 35
 • E-post
  gass@ssb.no
  Telefon
  21 09 47 43