117612
117612
innrapportering
2013-06-05T12:11:00.000Z
no

Ikke aktiv

Strukturundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Opplysninger til den årlige Strukturstatistikken innhentes hvert år fra foretak i Norge. For de minste virksomhetene innhentes det ikke egne opplysninger. For disse baserer Statistisk sentralbyrå statistikken på administrative opplysninger.

Statistikken er basert på et skille mellom opplysninger for hele foretaket (den juridiske enheten) og opplysninger om de enkelte bedriftene i foretaket. For foretak som driver virksomhet i ulike næringer eller som har virksomhet fordelt på ulike steder, er opplysninger på bedriftsnivå helt nødvendig for bruken av statistikken.

Alle foretak skal sende inn kopi av Næringsoppgaven. Statistisk sentralbyrå samarbeider med Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene om bruk av lignings- og regnskapsdata, og om utvikling av systemer for elektronisk datautveksling. Foretak som sender Næringsoppgaven elektronisk til ligningsmyndighetene, behøver derfor ikke sende papirkopi til SSB.

Det er derfor et stort behov for en allsidig og detaljert strukturstatistikk. Planleggere, politikere og ledere av private og offentlige bedrifter og interesseorganisasjoner trenger opplysninger fra statistikken i sitt arbeid. Også for debatten om spørsmål om den økonomiske politikken er statistikken viktig, og den inngår som en viktig del av datagrunnlaget i det norske nasjonalregnskapet. Uten en pålitelig oversikt over sammensetningen av, og utviklingstrekkene for norsk næringsliv, vil mye av debatten om næringspolitikken være nokså formålsløs.

Statistikken er også grunnlag for internasjonal rapportering. Den er samordnet med tilsvarende statistikk for EØS-området og rapporteres under EØS-avtalen til Eurostat., EUs statistiske kontor.

 

PDF-skjemaer og rettledninger til strukturundersøkelsen 2014:

Strukturundersøkelser for tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 2014: 

Strukturundersøkelser for varehandel 2014:

 Strukturundersøkelser for tjenesteytende næringer 2014:

 Strukturundersøkelser for transport og lagring (sjøfart) 2014:

 Strukturundersøkelser for overnatting og serveringsvirksomhet 2014:

Strukturundersøkelser for vannforsyning, avløp og renovasjonsvirksomhet 2014

Strukturundersøkelser for informasjon og kommunikasjon 2014:

 Strukturundersøkelser for bygge- og anleggsvirksomhet 2014:

 Strukturundersøkelser for industri og bergverksdrift 2014:

 Andre skjema

 

 

Kontakt

 • E-post
  struktur@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00