204061
204061
innrapportering
2014-11-03T11:34:00.000Z
no

Pågår

Priser for engrosvarer

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å måle prisutviklingen for varer innen engroshandelen i et gitt tidsrom.

Engrosvarer er varer produsert i Norge solgt til norske kunder og varer som er importert til Norge. Indeksen brukes av offentlig virksomhet, bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen. Indeksen blir også benyttet som grunnlag ved regulering av ulike typer kontrakter. Resultatet blir publisert på www.ssb.no/engrospris

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om priser på representative varer innenfor engroshandel. Det er viktig at varene gir et godt bilde av prisutviklingen over tid.

Det er priser uten merverdiavgift, men inklusive andre offentlig avgifter. Rabatter som er uavhengig av størrelsen på kundens kjøp f.eks. systemrabatter skal ikke trekkes fra i prisen. For varer som omsettes i flere markeder til ulik pris, oppgis prisen i det markedet som betyr mest for virksomhetens omsetning.

Det er pris per 15 i rapporteringsmåneden som skal rapporteres. Pris oppgis i NOK med to desimaler.

Dersom varen er utgått, skal virksomheten velge ut en ny vare, som i kvalitet ligger nær opp til den utgåtte varen.

Dette utvalget av varer holdes i all hovedsak konstant fra år til år. Nye varer som representerer en vesentlig del av engroshandel innlemmes regelmessig i utvalget, mens foreldede fjernes. Oppgavene er undergitt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4. Statistisk sentralbyrå vil bruke opplysningene til å utarbeide offisiell statistikk.

Hvem skal rapportere?

Prisene måles gjennom et utvalg av virksomheter og foretak. Utvalget av virksomheter trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret.

Trekkingen gjennomføres stratifisert etter næring og omsetning. Virksomhetene utgjør et utvalg der 1/4 blir erstattet av nye hvert år. Oppgavene skal fylles ut av den enkelte virksomhet. Virksomheter som ikke svarer innen fristen mottar «vedtak om tvangsmulkt» ca. en uke etter fristens utløp. For å unngå at vedtaket blir sent til Statens innkrevingssentral for innkreving må virksomheten svare innen fristen.

Opplysningsplikt

Foretakene som har virksomheter med i undersøkelsen får tilsendt vedtak om opplysningsplikt. SSB samler inn opplysninger med hjemmel i statistikkloven § 2-2. ifølge statistikkloven §2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til de som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

 Rapportering via Altinn

Rapportering for denne undersøkelsen skjer elektronisk i Altinn via skjemaet Priser for engrosvarer (RA-0519). Det er den sikreste måten å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen