218590
218590
innrapportering
2015-02-16T10:47:00.000Z
no

Pågår

Prisindeks for distribusjonsvirksomhet, kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for ulike tjenester innenfor næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om priser på representative distribusjonstjenester.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Hvordan skal rapporteringen foregå?

SSB følger regjeringens oppfordring om digitalt førstevalg, og det er ikke tilgjengelig papirskjema for denne undersøkelsen. Opplysningene rapporteres over Internett via altinn.no. Dette er en enkel og rask måte å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i «Min meldingsboks».

Opplysningsplikt

Det vises til tidligere tilsendt vedtak om opplysningsplikt til foretaket. SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til foretak som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Meld fra om endringer

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen