131384
131384
innrapportering
2013-08-05T14:21:00.000Z
no

Pågår

Pris på teknisk prøving og analyse

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Vi vil understreke at indeksen bare sier noe om prisendringer i bransjen, og ikke om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om priser på representative tjenester innenfor ulike virksomhetsområder. For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningen av indeksen, vil vi annethvert år hente inn opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til foretak som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist. Plikten til å rapportere opplysninger faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen