131082
131082
innrapportering
2013-08-02T11:00:00.000Z
no

Pågår

Pris på reklameformidlingsprodukter

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om pris på medieformidlingstjenester. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Foretakene som har bedrifter med i undersøkelsen har fått tilsendt vedtak om opplysningsplikt. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen