130788
130788
innrapportering
2013-07-31T12:51:00.000Z
no

Pågår

Pris på regnskap og bokføringstjenester

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan oog for næringslivet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om utfakturerte timepriser fordelt på virksomhetsområder og medarbeiderkategorier. For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningen av indeksen, vil vi annethvert år hente inn opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Det vises til tidligere vedtak om opplysningsplikt sendt foretaket. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en opppgitt frist.

Kontakt

  • E-post
    prisregn@ssb.no

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen