129722
129722
innrapportering
2013-07-22T15:26:00.000Z
no

Ikke aktiv

Pris på juridisk tjenesteyting

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor juridisk tjenesteyting. Vi vil understreke at indeksen bare sier noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om utfakturerte timepriser fordelt på virksomhetsområder og medarbeiderkategorier. For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningene av indeksene, vil vi annethvert år innhente opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Det vises til vedtak om opplysningsplikt sendt foretakene som har bedrifter/virksomheter med i undersøkelsen. SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen oppgitt frist.

Meld fra om endringer

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen