134370
134370
innrapportering
2013-08-21T12:29:00.000Z
no

Pågår

Pris på ingeniørtjenester i bygge- og anleggsvirksomhet

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om utfakturerte timepriser fordelt på medarbeiderkategorier. For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningene av indeksen, vil vi annethvert år hente inn opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven §2-4.

Opplysningsplikt

Foretakene som har bedrifter med i undersøkelsen har fått tilsendt vedtak om opplysningsplikt. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Hvordan foregår rapporteringen?

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn.

Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender

Oppstår det problemer med pålogging, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen