283126
283126
innrapportering
2016-11-02T13:56:00.000Z
no

Pågår

Produksjon og omsetning – timeverk årsskjema

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å måle utviklingen i verdiskapingen i en del av norsk næringsliv.

Det suppleres inn nye enheter årlig, og disse bes om å tallfeste samlet produksjon og omsetning for gjeldende år. Dette gjøres for å sammenlikne utviklingen gjennom gjeldende år med det som blir oppgitt for kommende år, og dermed dra full nytte av opplysningene fra de nye oppgavegivere i produksjonsindeksen og omsetningsstatistikken.

De nye enhetene blir en del av undersøkelsen som gjennomføres månedlig blant bedrifter innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Resultatene blir publisert på ssb.no, i en produksjonsindeks og i en omsetningsstatistikk. Tallene gir informasjon til norske myndigheter om utviklingen i næringene, i tillegg til å være interessante for blant annet journalister, forskere og næringenes interesseorganisasjoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om antall ansatte, antall utførte timeverk for egne ansatte og for innleide timeverk, og for omsetning.

Det bes også om informasjon om eventuell driftsstans i løpet av året. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler