130990
130990
innrapportering
2013-08-01T15:08:00.000Z
no

Pågår

Produksjon og omsetning -timeverk

Måleperiodemånedlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å måle utvikling i verdiskaping og omsetning i en del av norsk næringsliv.

Denne undersøkelsen gjennomføres månedlig blant bedrifter innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Resultatene blir publisert på ssb.no, i en produksjonsindeks og i en omsetningsstatistikk . Tallene gir informasjon til norske myndigheter om utviklingen i næringene, i tillegg til å være interessante for blant annet journalister, forskere og næringenes interesseorganisasjoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om antall ansatte, antall utførte timeverk for egne ansatte og for innleide timeverk, og for omsetning. Det bes også om informasjon om eventuelle driftstansperioder. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler